59 deze is eerst in 1672 uitbetaald. Daarentegen kwam zij hier met de Engelsche kroonjuweelen, om ze te verpanden, en met de op dracht, om geld te leenen, krijgsbehoeften aan te koopen en zich de medewerking te verzekeren van verscheidene Engelsche officieren, die in Hollandschen dienst waren. Frederik Hendrik wilde de Koningin gaarne behulpzaam zijn, maar dat moest op behoedzame wijze geschieden, ook al omdat de publieke opinie hier meer op de hand was van het Parlement dan van den Koning. En daarbij kwam dan nog al de drukte der officieele feesten. Huygens was in het gevolg van den Prins, toen deze van 20 tot 22 Mei met de Koningin een bezoek bracht aan Amsterdam. Den agsten Van dezelfde maand trok hij met den Prins naar het leger; ook daar werd, dicht bij de Voorner schans, de Koningin ontvangen. De veldtocht van dit jaar was zonder eenige beteekenis. Het leger lag een tijd lang te Budberg, in de buurt van Rijnberk, daarna in Noord-Braband, maar zonder iets uit te voeren. Huygens keerde naar den Haag terug, voordat de veldtocht was afgeloopen. Zijn broeder Maurits, de secretaris van den Raad van State, was ernstig ziek; den 22sten September reisde Huygens weg uit de legerplaats en vond hem nog in leven, maar stond den volgenden dag aan zijn sterfbed. Nog geene twee maanden geleden hadden de beide broeders met hun neef George Gleser de heerlijkheid Monnikeland, dicht bij Loevestein gelegen en 450 morgen groot, aangekocht. Huygens heeft in 1642, vooral in de legerplaats, een groot aan tal Nederlandsche puntdichten geschreven. In Latijnsche verzen hekelde hij Grotius, die in dezen tijd in zijn boek Via ad pacem ecclesiasticam pogingen aanwendde om Katholicisme en Protestan tisme te verzoenen. En de dood van Maria de Medicis, die den 2den Juli te Keulen bijna in armoede was gestorven, gaf hem tal van hekeldichten tegen Richelieu in de pen, die natuurlijk niet voor uitgave bestemd waren. Intusschen kwam het plan bij hem op om zijne vele Latijnsche gedichten te verzamelen en uit te geven; Barlaeus zou dan de uitgave bezorgen. Plet heeft echter nog twee jaren geduurd, voordat de bundel het licht zag. De komst der Princesse Royale was voor Huygens de aanleiding tot eene kennismaking, die hij bijzonder op prijs stelde. In hare omgeving was een jong meisje, Utricia Ogle, dochter van een Engelsch hoofdofficier, die jaren lang in dienst der Staten was HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 67