"s Gravenhage, Februari 1918. meer verdienstelijke studie het algemeen, die men 1\TOG steeds doen de moeilijke tijdsomstandigheden hun invloed ■k gevoelen, ook bij de uitgave van ons Jaarboek. De kosten van papier, druk en illustratie zijn in zulk eene mate gestegen, dat ten opzichte van al deze onderdeden de grootst mogelijke zuinigheid moest voorden betracht en hoe ongaarne, er moest worden be sloten om de twee jaarboeken 1917 en 1918 tot één te versmelten, en ook dan nog telt dit deel weinig meer dan twaalf vel en kon daardoor niet heel veel afwisseling brengen, daar de beide artikelen, die het nu bevat de geheele beschikbare ruimten reeds vulden. Verschillende kleinere stukken moesten blijven liggen. Toch geloof ik, dat men tevreden zal kunnen wezen. De omvang rijke levensbeschrijving van Constantijn Huygens, een der burgers waarop onze stad terecht roem draagt, van de hand van dr. J. A. Worp, den Huygens-kenner en -bewonderaar bij uitnemendheid, wiens overlijden voor eenige maanden ook voor de belangen, welke Die Haghe voorstaat een groot verlies is, zij zal voor menigeen een welkome handleiding zijn door het rijke leven van den veelzijdigen mensch, dien wij in den dichter-staatsman bewonderen. Het artikel van den heer Smit geeft veel meer dan de ietwat sombere titel be looft: het is geworden tot een verdienstelijke studie over de ge schiedenis van het begraven m het algemeen, die men met vrucht zal lezen. Het was niet moeilijk te bepalen, wiens portret uit hen, die in de Personalia over 1916, welke men achter in ons Jaarboek vindt, genoemd worden een plaats zou geven tegenover den titel. Over de verdiensten van wijlen Jhr. Mr. Victor de Stuers behoef ik hier niet te spreken; dat hij eerelid was onzer Vereeniging duidt ge noeg aan, dat zij voor een groot deel ook lagen op haar gebied; ’s Gravenhage heeft hem veel te danken en de opneming van de afbeelding zijner beeltenis door T. Dupuis zij daarvan de huldigende erkentenis. Men neme dit Jaarboek zooals het is; de Redacteur is dankbaar, dat het nog kon verschijnen. Van harte hoopt hij, dat het volgende zal mogen samengesteld worden onder omstandigheden, die hem méér gelegenheid zullen geven om voor verscheidenheid te zorgen H. E. VAN GELDER. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 7