HOOFDSTUK VII. 16441649. die vroeger hun vader nog had onderwezen, en ten slotte op de clavecimbel. Al vroeg maakten zij Latijnsche versjes, waarmede zij hun vader verblijdden; de oudste, Constantijn, had er pleizier in, maar de jongere Christiaan heeft het niet lang volgehoudenhij hield meer van wis- en werktuigkunde en knutselde graag. Ook teekenen was eene groote liefhebberij van de jongens, evenals het van hun vader geweest was. Huygens zelf leerde zijne jongens allerlei dingen. Toen zij nog heel jong waren, leerde hij hen ’s middags na den eten cijferen, later aardrijkskunde en het gebruik van den aardbol. Hij maakte Latijnsche versjes van de voornaamste regels der La tijnsche grammatica en liet hen die van buiten leeren. Hij leerde hen de beginselen van het Fransch. Voor het voordragen eener rede gaf hij hun de regelen in handen, die de oude Christiaan voor hem zelf had opgesteld. In alles wat zij doen, stelt hij be lang. Als zij schaatsen leeren rijden, schrijft hij een paar Latijnsche gedichten op die bezigheid en op dezelfde wijze richt hij zich tot hen op een nieuwjaarsdag. Wanneer de beide oudsten beginnen zullen met het lezen van Horatius, richt hij tot hen eene ode op 1 loratiaanschen trant. In 1644 draagt hij aan den jongen Christiaan, die zestien jaren telde, eene serie van honderd kleine Latijnsche versjes op en spoort hem aan, er zelf een tweede honderdtal aan toe te voegen. Hij moedigt zijne jongens aan in hunne liefhebbe rijen, maar zorgt tevens voor hunne lichamelijke ontwikkeling, door hen dansen, zwemmen en paardrijden te laten leeren. Zijne ge leerde vrienden raadpleegt hij over de beste methodes en de beste leerboeken. Zoo regelt hij, zelfs op verren afstand van zijne woon plaats, tot in kleine bijzonderheden, alles wat de opvoeding betrof van het vijftal, dat zijne geliefde Sussana hem had nagelaten. Den 2osten Mei 1644 verliet Huygens den Haag, om zich met den Prins naar het leger te begeven. De veldtocht werd weer ondernomen in overleg met de Fransche regeering; beide partijen zouden een leger van ongeveer 25000 man te velde brengen en Ó2 HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 70