HOOFDSTUK VIII. 16471650. zijne goede ver- aan geld, aan de betreurd en zijne liefde voor hem getoond door zijn heele verdere leven te waken voor de belangen van de weduwe, den zoon en den kleinzoon van den geliefden meester. Met den dood van Frederik Hendrik eindigde een zeer belang rijk tijdperk van Huygens’ leven. Hij was de vertrouwde secretaris van den Prins geweest en er was geene enkele belangrijke zaak, die het Huis van Oranje betrof, of zij was door zijne handen ge gaan. De onderhandelingen over het Engelsche huwelijk waren door zijne tusschenkomst gevoerd en de agenten der Stuart’s, die tijdens den burgeroorlog hier hulp en steun zochten, richtten zich tot hem met hunne voorstellen en plannen. Hij was volkomen op de hoogte van de politiek van zijn meester. Of hij somtijds ge poogd heeft op die politiek invloed te oefenen, valt zeer te be twijfelen. Huygens was een zeer voorzichtig man, die zich ongaarne met een andermans zaken bemoeide. Zeker was hij eerzuchtig en een weinig ijdel. Maar zijne eerzucht richtte zich niet op het streven naar macht; hij wilde zich verdienstelijk maken op het gebied van wetenschap en kunst en bekend zijn als een Maecenas, die, wan neer het lot het zoo beschikt had, een groot kunstenaar of geleerde had kunnen worden. Bovendien wenschte hij van zijne positie ge bruik te maken, door velen, hoog en laag, aan zich te verplichten, en hij stond altijd klaar voor ieder, die zijne hulp inriep. Ontel baar zijn de menschen, die hij, door middel van standhouding met den Prins, aan betrekkingen, vervulling hunner wenschen heeft geholpen. Aan dien invloed kwam nu een einde. Van vertrouwelijken om gang tusschen den nieuwen stadhouder, die 21 jaar en een harts tochtelijke jonge man was, en den 50-jarigen secretaris kon natuur lijk geen sprake zijn. Wel heeft Huygens bij den zoon dezelfde waardigheid bekleed als bij den vader en volgde hij den Prins trouw op zijne vele reizen. Ook bleef hij raad en rekenmeester van den Prins - die in October 1647 den Raad plotseling had ontbonden zij het zonder bepaalde aanstelling. Maar hij zal zich HET LEVEN VAN CONSTANTI.JN HUYGENS. 70

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 78