8o den pupil sterfhuis, en van Holland. De Prinses Royale daarentegen verzocht de Staten, niets te willen bevelen ten nadeele van haar als voogdes en zonder dat de beschikkingen van haar echtgenoot door het Hof waren onderzocht. Den i2den December nam het Hof kennis van het ontwerp-testament en van andere stukken en gaf vijf dagen later daarvan bericht aan de Staten van Holland, zonder eigenlijk ad vies uit te brengen. Den 22sten verzocht de Prinses Royale de Staten, de zaak spoedig te verwijzen naar het Hof, om, gezamenlijk met haar, leden der Staten tot voogden te benoemen. Denzelfden dag protesteerde de Douairière bij de Staten tegen de geldigheid van het ontwerp-testament en verzocht hen, om bij de regeling der voogdij familieleden van vaderszijde- te benoemen. Den 23sten richtte Maria Stuart het verzoek tot de Staten, om het Hof te gelasten, tusschen de twee partijen uitspraak te doen; deze vol deden aan dat verzoek en verwezen op 5 Jan. 1651 de zaak naar het Hof, „als wesende een werk de ordinaris Justitie raakende”. De pogingen der Douairière, om het Huis van Oranje te doen waarin Huygens één der weinigen was, die de Prinses Douairière trouw bleven, en toen zelfs vele leden van den Raad des Prinsen eene dubbelzinnige rol speelden, heeft hij haar voortdurend met zijn raad bijgestaan. Willem II had het ontwerp van een testament nagelaten, waar bij de voogdij over zijn zoon, die misschien geboren zou worden, als hij bij den dood zijns vaders nog minderjarig was, werd opgedragen aan zijne moeder, de Prinses Royale, met eenige leden der Staten-Generaal, die hij, de erflater, zou benoemen. Die benoeming had echter niet plaats gehad en het stuk miste datum en onderteekening. Toch grondde de Prinses Royale er hare aan spraken op, om de eenige voogd te zijn van den jongen Prins en de eenige bestuurster van zijne goederen. De Prinses Douairière eischte daarentegen, dat naast de moeder, die eigenlijk zelve nog onmondig was, ook voogden zouden optreden van vaderszijde, des te eerder, omdat het geheele vermogen van den pupil van dien kant afkomstig was. Den 29sten November 1650 Willem III was den i4den van die maand geboren vroeg de Douairière aan de Staten van Holland, of deze geen orde wilden stellen op de regeling van het deze besloten het advies in te winnen van het Hof HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 88