H HET LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS, door Dr. J. A. WORP HOOFDSTUK I. 1596 1620. et geslacht Huygens stamt uit Brabant. In dat gewest leefden Cornells Huygens, de oudste der familie, wiens naam bekend is geworden, zijn zoon Laurens en zijn kleinzoon Cornelis. Deze laatste woonde in het dorp Ter Heide bij Breda en was gehuwd met Geertruyd Bax, die tot eene deftige Brabantsche familie be hoorde. Haar vader Christiaan Bax bezat een kasteeltje in het dorp Weelde bij Turnhout en de Baxen hebben zich onderscheiden als trouwe dienaren van het huis Nassau. Uit het huwelijk van Cornelis Huygens en Geertruyd Bax werd den 22sten April 1551 Christiaan Huygens geboren. Hij was de jongste der vijf kinderen van het echtpaar, kwam ter wereld kort nadat zijn vader over leden was en verloor, toen hij vijf jaar oud was, zijne moeder. Onder hen, die zich verdiensten verworven tegenover Constantijn Fluygens, den veelzijdige op wien Den Haag terecht trotsch is, staat dr. J. A. Worp zeker vooraan. Zijn onvermoeide toewijding bezorgde ons eerst een voortreffelijke volledige uitgave van Huygens’ gedichten, en ten slotte naast verschillende kleinere studies een standaard uitgave van de door Huygens geschreven en door hem ontvangen brieven. De zes daarmede gevulde groote kwartijnen door de zorgen der Rijkspublicatiecommissie uitgegeven doen ons alle levensbijzonder heden van den belangwekkenden man kennen, en dat te gemakkelijker omdat dr. Worp elk dier deelen deed voorafgaan door een zorgvuldig, gedetailleerd stuk biografie. Die biografie echter is ook belangrijk voor hen, die niet zoomaar de lijvige deelen zullen ter hand nemen waarover ze is verspreid. Het leek mij daarom een goed werk den schrijver te verzoeken deze biografie in haar geheel in ons Jaarboek te mogen opnemen, zij het met enkele veranderingen van ondergeschikte beteekenis en met weglating van al de verwijzingen en het noten-materiaal, dat de vakgenooten in het oorspronkelijk kunnen vinden en dat de be-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 9