87 Zie Les Mémoiresde Dohna, blz. 138. 2) Uit eene vergelijking met de boven aangehaalde plaats uit de Mémoires blijkt, dat het dezelfde man was. volgen der Prinses Royale. Dohna echter liet het Parlement trouw zweren aan het kind, dat nog geboren moest worden de ge boorte van Willem III was toen in Oranje nog niet bekend en hield zich op de ruimte, daar hij reeds kennis droeg van den twist tusschen de beide vrouwen en het niet op zijn weg lag partij te kiezen. Toen nu bij het openen van een verzegeld cabinet door de Prinses Royale een afschrift van dit stuk was gevonden, zond zij naar Oranje de Rafélis, die er vroeger predikant was geweest en daarna hetzelfde ambt in den Haag had bekleed; hij moest de leden van het Parlement tegen den gouverneur opzetten en op alle wijzen tegen hem intrigeeren. Maar Dohna liet den dominee dadelijk na zijne komst gevangen nemen en kreeg al zijne papieren in handen. In denzelfden tijd had de Prinses Royale een agent te Parijs, nl. de Vieuville, die kolonel was geweest in dienst der Staten en later bisschop van Rennes is geworden. Deze legde aan Parijsche rechters eenige vragen voor, die, als zij toestemmend werden be antwoord, de Prinses Royale allerlei voorrechten zouden hebben bezorgd. Maar de antwoorden waren ontkennend. De vroegere Koningin van Engeland, Henriette Marie, die te Parijs woonde, intrigeerde met haar vriend Jermyn, op alle mogelijke wijzen tegen den gouverneur van Oranje. Maar deze had een correspondent te Parijs, die op de hoogte was van alle plannen der Koningin en Dohna op de hoogte bracht Die correspondent 2) stond ook in ver binding met Abraham Wicquefort, resident van den Keurvorst van Brandenburg te Parijs, en deze berichtte weer alles aan Huygens. Zoo gaf de twist tusschen de beide Prinsessen aanleiding tot een schaakspel, dat ook buiten de grenzen der Zeven Provinciën werd gespeeld. Huygens heeft in 1652 weinig verzen geschreven, alleen een paar godsdienstige gedichten, Latijnsche vertalingen van Engelsche spreuken in proza van Francis Quarles, een vers Aen den leser, dat aan Hofivyck moest voorafgaan, en een paar Latijnsche gedichten, o. a. Fuga classis Anglicanae op den slag bij Dover van 10 Decem ber. In de eerste dagen van het volgende jaar schreef hij versjes HET LEVEN VAN CONSTANTJJN HUYGENS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1917 | | pagina 95