r schillende advertenties in de Haagsche couranten vinden wij de bevestiging van het feit, dat zij bij belangrijke negotiaties een rol van beteekenis vervulden. Bij hen waren betaalbaar x) bijvoorbeeld de renten van de schuldbrieven door den Hertog van Brunswijck uitgegeven, die op de Hooge Heerlijkheden van de beide Catwijken en Valkenburg, (van de Wassenaars derhalve), op die van Rhoon en Pendrecht (eigendom der Bentinck’s) en op de „gehypothequeerde goederen gelegen in de heerlijkheid Dinther”. Ook de Provincie Zeeland stelde de rente voor haar Haagsche schuldeischers bij deze bankiers betaalbaar. In 1786 2) worden betaalbaar gesteld bij hen de renten van de effecten ten laste van den Keizer van Oostenrijk, van de Kon. Wisselbank te Coppenhage, van de prinsen van Pruissen, de landgraaf van Hessen-Darmstadt en die van Hessen-Homburg, de Prins van Waldeck en de Graaf van Kallen berg, dan die van de Zeeuwsche negotiatie van 17841785, en ten slotte van enkele negotiaties van heerlijkheden. In 1791 blijken ook de verloopen lijfrenten op de negotiatie ten laste van Zijne Kon. Zweedsche Majesteit, in het kantoor der heeren Boas op de Amsterdamsche Veerkade betaald te zullen worden. Behalve deze en de zooeven genoemde, zijn dan nog de volgende fondsen te vermelden: een negotiatie van Veere, van de stad Neurenberg, de markies de Vérac, de Staten van Luik, het graafschap Loox. Die negotiatie van den Zweedschen koning laten wij hier volgen, als voorbeeld van deze soort: Copie Translaat. WY GUSTAAF, door Gods genaade Koning van Zweeden, der Gotten en Wenden, &c. &c. &c. Mrfheer van Noorwegen, Hertog van Schleeswyk, Holstein, &c. &c. 114 DE VAL VAN EEN HAAGSCH BANKIERSHUIS. I I Nademaal wij hebben goedgevonden, bij wege van Beleening opLyfrenten in de Provincie van Holland te doen ligten eene Somme van Drie Mil- lioenen Guldens Hollandsch Courant, en met de uitvoering van deezen onzen Koninklijken wil te belasten de Gebroeders Abraham en Simeon Boas, Banquiers in ’s Hage, geleegen in de voorn. Provinciezoo char- geeren, qualificeeren en authoriseeren Wij dezelven bij deeze, op de solemneelste wyze, tot het Negotieeren van de voorn. Penningen, welke zy verpligt zullen zyn in onze Koninklijke Thesaurie te doen bezorgen met faculteit, om de voorn, ligting te mogen doen in zodanige Portien, als zy zullen komen goed te vinden, mits ieder Portie niet minder zy, dan van Vyf Honderd Guldens Capitaalzullende van de voorn. Portien, 28 Juni 1780. 2) 1 Januari.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 122