I ii5 DE VAL VAN EEN HAAGSCH BANKIERSHUIS. door de voorn. Banquiers Abraham en Simeon Boas, onder de Trans- laaten, die hier van in het Hollandsch gedrukt, geauthentiseerd, en ver volgens door onzen Minister, Resident of Chargé d’Affaires bij de Staaten Generaal der Vereenigde Neederlanden, resideerenden in ’s Hage, geap- probeerd zullen werden, onder hunne Handteekening werden uitgegeeven de nodige Recepissen, welke den bouderen tot volkoomen securiteit zullen strekken voor de Lyfrenten, die zy ten onzen laste te vorderen zullen hebben, en welke Recepissen dienvolgende zullen worden gecon- sidereerd, even als of'die met onze Koninklijke Hand onderteekend waren. Den geenen, die zig in deeze Beleening zullen interesseeron, verspree- ken wij eene Jaar Rente van Tien per Cent op één Hoofd, van agt en een half op twee Hoofden, en van seven en een half op drie Hoofden, zonder onderscheid van Jaren, integaan met den Dag, waar op de Acte van constitutie zal zijn gepaseerd, en te geduren tot den sterfdag van den Persoon, op wiens leeven de Rente zal zyn belegd, of wel, met opzigt tot de Acte voor meer Persoonen, tot den sterfdag van den laatst overblijvende van hun na welken dag de Renten niet meer zullen wordeu betaald, nog de Acte van constitutie van eenige kragt meer zal zijn, maar ten onzen profyte gemortificeerd werden. Ieder Deelneemer zal het regt hebben, om daartoe te benoemen of zig zelve, of zodanigen anderen Persoon, als hij zal verkiezen, zonder het minste onderscheid van jaaren: en zal, te gelijk met de voorn, benoe ming van het Hoofd, specificq moeten werden opgegeeven de Voornaam, die van de Familie, de Geboortedag, de Woonplaats en de distincte Naam van de Moeder. De Beleggers zullen telken Reize, op de Verschyn dagen van i Januari en i July van ieder jaar, ten Comptoire van de voorn, onze geauthori- seerde Gebroeders Abraham en Simeon Boas, zonder eenige de minste korting, ontfangen de Renten, die op hunne Capitaalen zullen zyn ver- scheenen: zullende in de maand January 1791 de eerste betaaling werden gedaan van zodanige Renten, als als dan, zeederd de dagen van deezen Jaare 1790, waar op de Acten van constitutie zullen zijn gedateerd, te goede zullen zijn, tot en met den 3isten December eerstkomendeterwijl vervolgens de betaalingen voor het beloop der halve of geheele Jaaren geschieden zullen op den eersten July en eersten January daar aanvol gende, na rato van de Constitution op één, twee of drie Hoofden. By en nevens de Quitantien voor de voorn. Renten, zullen de Beleggers ook gehouden zyn over te leggen de Attestatien de vita van de benoemde Persoonen, ten einde daar uit blijke derzelver existentie op den ver schijndag van 31 December en 30 Juny van ieder jaar, ('t geen egter door ons niet werd gerequireerd, ten aanzien van Renten, die belegd mogten zyn op het leeven van Princen vau Europa) zoo als zy, in cas van Over- lyden, insgelyx gehouden zullen zijn te produceeren een extract uit het Doodregister, en vervolgens de Acte van Constitutie te rug te brengen, omme daar op te kunnen ontfangen de Renten, tot den Sterfdag ver schuldigd. In de voorn. Attestatien de Vita zal gewag werden gemaakt van de verandering van Residentie of Woonplaats der Persoonen, op welker leeven de Constitutien zullen zijn gedaan. Voorts authoriseeren Wij onze Ambassadeurs, Envoyés, Ministers, Plenipotentiarissen en Refidenten aan de vreemde Floven, en, by derzelver absentie, hunne Legations Secretarissen of Chargés d’Affaires, de voorn. Attestatien te accordeeren aaneen ieder, die zig, ter bekoming van dezelve, aan hun zal komen te addresseerenmits de voorn. Persoonen by hun voor de zoodanige ten volle bekend zyn. En, by gebrecke van Attestatien de vita, door de voorn onze Ministers geëxpedieerd, zullen de Beleggers gehouden zyn dezelve te doen passeeren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 123