Fred. L v enhielm, L Reimers, Pz. i t6 DE VAI. VAN EEN HAAGSCH BANKIERSHUIS. het Fonds d’Amortissement van de I C. Stierngr an at. J. H. Eberhardt. J. H. S c H A R P. A. O. F. Larsson. J o h. P. Roos. (was geteekend) Wy ondergeteekende Gedeputeerde van de Staaten des Koninkryks Zweeden, ten Comptoire van het Fonds d’Amortissement, Verklaaren en Certificeeren by deze, dat de Beleening van drie Millioen Guldens Hollandsch Courant op Lyfrenten, in de hier aan geannexeerde Obligatie des Konings vermeld, gedaan is met onze volkomene kennisse en appro batie, als plaats hebbende ten behoeve van het Ryk van Zweeden, en alzo geworden een Schuld der Staaten van het Rijk, in welker Naam wij de nakoming van alle de Conditiën, aan de voorsz. Beleenidg geaccor deerd, verklaaren te guarandeeren. Oircondelyk hebben wy deeze Onder- teekend, en het Zegel van het Comptoir van het Fonds d’Amortissement hier op doen drukken. Gedaan te Stokholm deezen 4 Mey 1790. Van wegen het Comptoir vau Staaten des Rijks van Zweeden. (was geteekend) (L.S.) C. P. Adelcrantz. Ivar Wallenius. Joh. Gust' Oudar (onder stond) Ik Ondergefz verklaare, dat de Somme van drie Millioenen Guldens, by de bovenstaande Authorisatie des Konings vermeld, op nadere ordre van zyne Majesteit, by provisie is verminderd tot de Somme van Een Millioen en Vyfmaal Honderd Duizend Guldens, Zegge f 1.500.000 Hollandsch Courant. Oircondelyk hebbe ik dit Declaratoir onderteekend in ’s-Hage den 26 Mey 1790. fcabinaal, dat is door den Magistraat van de Stad of het Dorp, alwaar de Persoon, wiens existentie moet werden geprobeerd, zig bevind, of wel door een geaccrediteerd Openbaar Notaris en twee Getuigen. Voor de prompte voldoening der Lyfrenten, hierboven gementioneerd, verbinden Wy, voor Ons, onze Successeuren en Erfgenaamen, ons Ko- ninklyk Woord, als meede in ’t generaal alle onze revenuen, zonder eenige uitzondering, en fpecialyk die van de Tollen, Meinen en anderen hoe ook genaamd, zoo hebbende als toekomstige: terwyl tot te meerdere zeekerheid voor de geene, die zig in de voorn, beleening zullen komen te interesseeren, deeze jeegenwoordige door de Gedeputeerdens van het Comité der Staaten van het Ryk, in de beste form, zullen werden ge- approbeerd, gehomologeerd en geguarandeerd. Gegeeven in het Quartier Generaal van Saikjarfir, den 24 April 1790. (was geteekend) (L. S.) GUSTAVE. (gecontrafigneerd) R u u T H. (onder stond) Ik ondergefz. verklaare, dat de Somme van Drie Millioenen Guldens, in de bovenstaande Acte van Gaurantie van de Heeren Gedeputeerde Staaten van het Rijk van Zweeden vermeld, op nadere ordre van Zijne

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 124