3de Classe, N° 1 179 Capitaal Jaarlyksche Renten DE VAL VAN EEN HAAGSCH BANKIERSHUIS. 1'7 17 woonagtig te T7 woonagtig te 17 geapprobeert. Wy, Frederik Adolph, Grave van Lövenhielm, Extraordinaris Envoyé en Gevolmagtigde Minister van Zyne Koninglyke Zweedsche Majesteit by de Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en Kamerheer van Haare Majesteit de Koninginne, mitsgaders Comman deur van d’Ordre de Noord-Star, hebben deeze, op Hoogstdesselfs spe ciaal bevel geëxamineert, en bevon den met de Koninklyke intentie over een te komenwaarom den inhoud van het bovenstaande mits deeze confirmeeren en approbeeren. Actum 's Hage datum utsupra. van Geboren den Moeder En Geboren den Moeder En Geboren den Moeder Zullende als dan de verdere Betaalingen cesfeeren ten profyte van het Koninglyke Zweedsche Trefoor. En zal deeze, in conformiteit Zyner Koninglyke Majesteit Ordres, door Hoogstdesfelfs Minister by Hun Hoog Mog. de Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, in Name des Hoogged. Konings, werden geconfirmeert en Actum in ’s Hage den Majesteit, is gereduceerd tot een somme van Een Millioen en Vyfmaal Honderd Duizend Guldens, Zegge 1500000 Hollandsch Courant Geld. Oircondelyk hebbe ik deeze Onderteekend in 's Hage den 26 Mey 1790. (was geteekend) Fred. Lövenhielm. (lager stond) Getrouwlyk uit het Fransch getranslateerd, en met de resp. Principaalen accordeerende bevonden, ’s Hage den 2 Juny 1790. (raas geteekend) L. Sythoff, Not. Publ. Accordeerd met het Translaat, Onderteekend als boven, ’s Hage den 4 Juny 1790. Wy ondergetekende Abraham en Simeon Boas, ten deeze door Hoogst- gedagte Zyne Koninglyke majesteit van Zweden gelast, verklaaren te hebben ontvangen van een Somma van Guldens Hollandsch Courant Geld, waarvan wy beloven en aannemen, in onze voorschreve qualiteit, Jaarlyks op den 1 January te zullen betaalen een Lyfrent van 7/2 ten hondert, integaan van dato dezes, tot den dag van het Overlyden den Langstlevende der volgende benoemde Hoofden, als woonagtig te

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 125