1'7' ix8 J) Hof v. Holland no. 5136. Een en ander is zeker voldoende om de beteekenis van het bankiershuis in het licht te stellen. Het mag nog nader blijken uit de lijst der schuldeischers, die zich met de surséance en het daarna aangeboden accoord konden vereenigen en die wij zoo aanstonds zullen laten volgen. Slechts ééne memorie is er bij de stukken, waarin bezwaren worden geopperd onder vermelding, dat de boekhouding niet volledig gehouden werd op het kantoor en dat het privaat-vermogen der familie Boas, in verband met de be wering, dat Tobias indertijd aan zijn familie 1.700.000 gld. zou hebben nagelaten, moest worden aangesproken. Deze memorie is echter ongeteekend. De bezwaren tegen de boekhouding lijken ons niet onverklaarbaar, als wij vinden, dat het kantoorpersoneel uit slechts twee personen bestond, namelijk Salomon Edersheim, die een declaratie indiende voor 1125 gld., 10 stuivers voor een jaar salaris als klerk, en Samuel van Oven die als kantoorbediende voor een jaar 400 gld. declareerde. Dat het accoord werd aangenomen kan ons echter niet verwon deren daar tegenover een passief van 1.103.566 gld. 3 st. een bedrag aan goede activa stond van 1.072.384 gld. 10 st. 4 p. Er was dus slechts een tekort van 31.181 gld. 12 st. en 12 p., dat bij een ge leidelijke liquidatie van de activa zeer goed nog zou kunnen terecht komen. Die liquidatie heeft tot 1809 geduurd, in welk jaar de be windhebbers voor het laatst rekening hebben gedaan. De huishoudelijke schulden waren gering en bedroegen slechts 1170 gld. 8 st. 12 p. Zij werden door Rozetta Kami, de vrouw van Simeon Boas, die buiten gemeenschap van goederen gehuwd was, betaald. De lijst der crediteuren volgt 1793 bij de aanneming van Abr. Boas. Simeon Boas. Fronica Symons, huisvrouw van Abraham Boas. Rosetta Kann, huysvrouw van Simeon Boas. J. de Kempenaer. S. A. Gerstner. nu hieronder; zij werd 3 Juni het accoord ingeleverd: dezelfde voor de Gebr. Tielens. Hendrik van Mechelen. A. van der Mieden. C. I. Bosschaert. A. v. Wijck, voor Colonel Henry Muysson. M. Aron de Pinto. I. F. Buge. DE VAL VAN EEN HAAGSCH BANKIERSHUIS. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 126