7 driekwart eeuw van f 1 die aantoonen, dat het bankiershuis reeds eenige gevoelige slagen had gehad, voordat de slechte tijdsomstandigheden het dwongen tot liquidatie over te gaan. Deze liquidatie sluit een geschiedenis van voorspoed en welverdiend vertrouwen af. Den ien Februari 1795 werd de firma Abraham en Simeon Boas ontbonden en ging ieder voor eigen rekening zaken doen Lang heeft Simeon Boas dat niet kunnen doen daar hij 26 Februari 1795 overleed, waarvan zijn weduwe Rozetta Kami in de Haagsche Courant van 9 Maart 1795 kennis gaf, tevens er bijvoegende, dat zij de zaken zal voortzetten onder de firma weduwe Simeon Boas en Compagnie. Hij had zijn einde wel voelen naderen, want den 15 Februari 1795 maakte hij bij notaris P. van Son zijn testament waarin zijn talrijk kroost genoemd wordt. Bij zijn eerste vrouw Alida Simons Levie had hij 5 kinderen, te weten Ester, Joachim, Mozes, Marcus en Anna en bij zijn tweede vrouw Rozetta Kann 10, n.l. Marianna, Louise, Samuel, Samson, Sara, Susanna, Belia, Tobias, Abraham en Joseph. Den 20 November 1798 stierf Rozetta Kann, 49 jaar oud, en werd de zaak voortgezet door Joachim Boas onder de firma Joachim Boas en Comp. 2). Abraham Boas overleed 8 Augustus 1798 in den ouderdom van 70 jaren, nalatende zijn weduwe Fronica Simons. Met de beide Boassen zijn heengegaan twee zeer belangrijke figuren uit het Haagsche leven der i8de eeuw en uit de kringen van het Nederlandsche Jodendom. Advertentie Haagsche Courant 12 Januari 1795. 2) Advertentie Haagsche Courant 24 December 1798. 122 DE VAL VAN EEN HAAGSCH BANKIERSHUIS. t l I I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 130