3 Juni. 136 KRONIEK OVER J918. T4 i Mei. van 16 8 IO i 12 13 23 27 28 M 30 ff i Juli. I 17 26 27 de troepen opgeheven. eenige relletjes plaats. van den Rijksbouwmeester „Die Haghe” het nieuwe gebouw Landbouw, Nijverheid en Handel aan over het algemeen rustiger 13 April. In de binnenstad woelig, doch dan den vorigen avond. Aankomst van de negende groep geïnterneerde Engelsche krijgsgevangenen te Scheveningen. De consignatie van Opnieuw hebben er Door de welwillende bemiddeling bezichtigen de leden van van het Ministerie van het Bezuidenhout. Honderd vijf-en-twintigjarig bestaan der banketbakkerij de firma P. Nieuwerkerk Zoon aan het Voorhout. Aankomst van de tiende groep geïnterneerde Engelsche krijgsgevangenen te Scheveningen. De Gemeenteraad besluit de exploitatie eener Schoolbioscoop op te dragen aan de Ver. Mus. t. bate v. h. Onderwijs. De Gemeenteraad neemt eene verordening aan op de ver plichte winkelsluiting. Opening der Perstentoonstelling ter gelegenheid van het vijf-en-twintigjarig bestaan der Haagsche Journalisten Ver- eeniging in Pulchri Studio. In het Gemeente Museum wordt een kleine tijdelijke tentoon stelling aan Johan de Witt gewijd, geopend. Ledenvergadering van „Die Haghe”, spreker dr. H. E. van Gelder over Johan de Witt als Hagenaar. Onthulling van het standbeeld van Johan de Witt op de Plaats. Aankomst van de elfde groep geïnterneerde Engelsche krijgs gevangenen te Scheveningen. Kranslegging door een deputatie van het bestuur der Marine- Vereeniging te Den Helder voor het standbeeld van Johan de Witt ter gelegenheid van den 25isten verjaardag van den tocht naar Chattam. Aankomst van de twaalfde groep geïnterneerde Engelsche krijgsgevangenen te Scheveningen. Het paviljoen te Scheveningen overgedragen aan de Nieuwe of Litteraire Sociëteit. Roomsche meeting op Houtrust, door de R.K. Kiesvereeni- ging in den Rijkskring ’s-Gravenhage georganiseerd, door 50.000 belangstellenden uit Den Haag, Delft, Rotterdam, het Westland en Leiden, bezocht. De Gemeenteraad besluit in beginsel tot den bouw van een nieuw Raadhuis op het terrein begrensd door KI. Bagijne- straat, Kalvermarkt, Nieuwe Markt, Nieuwe Haven, Schedel- doekshaven en Spui.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 144