Juli. KRONIEK OVER 1918. 137 6 22 3i Aug. 16 14 17 21 30-31 3 Nov. 4 11 13 17 18 4 10 van de Buitengewone Zitting der Staten- Het openbare park der gemeente ’s-Gravenhage op de buiten plaats „Vreugd en Rust” onder Voorburg officieel geopend. De Gemeenteraad besluit met 24 tegen 13 stemmen den bouw van een hotel aan de Zeestraat onder nader aange geven voorwaarden toe te staan. Plechtige dienst voor de zielerust van den ex-Tsaar Nicolaas II van Rusland in de Grieksche kapel der Russische legatie in de Bazarstraat. In een openbare vergadering van den Ned. Anti-Oorlog-Raad wordt een motie aangenomen, waarbij de wensch wordt uitgesproken, dat de Nederlandsche regeering stappen moge doen tot bemiddeling in den oorlog Tuinfeest op Clingendaal. Opening van het voormalig paviljoen van de vorstelijke familie Von Wied te Scheveningen als paviljoen van de Nieuwe of Litteraire Sociëteit. Vertrek van ongeveer 100 Engelsche krijgsgevangenen, als ongeschikt voor militaire diensten, naar hun vaderland. Sept. Onthulling van het Thomson-monument op het Thomson- plein. Plechtige opening Generaal ’s Avonds hebben er eenige ongeregeldheden plaats. De Gemeenteraad besluit tot instelling van een Dienst voor Kunsten en Wetenschappen; en tot huur van de kunstzalen van het Panorama Mesdag voor een Tijdelijk Museum voor Moderde Kurst. De leden van „Die Haghe” worden in de gelegenheid ge steld tot het bezichtigen van de Koninklijke Stallen. Honderd vijf-en-twintigjarig bestaan van de Maatschappij „Diligentia”. De Gemeenteraad besluit tot stichting van een Gemeentelijke W oningbeurs. Door onbekende oorzaak breekt s’ ochtends een hevige brand uit in het restaurant „Maison de la Résidence”, Hoogstraat No. 5. In verband met het sluiten van den wapenstilstand heerscht een groote vreugde, welke zich uit in een bijzondere drukte in de stad. Met het oog op revolutionnaire woelingen wordt de vrijwillige landstorm opgeroepen en zijn ook andere voorzorgsmaatrege len genomen. Roomsche meeting op Houtrust. Grootsche huldebetooging aan II. M. de Koningin in de Maliebaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 145