28 Nov. Dec. Koningin 24 6 6 8 13 van van 7 19 Mei. 3° Jan. 3 Febr. 23 KRONIEK over 1919. 138 KRONIEK OVER Igi8. 2 6 7 n 1 I 21 van het gebruik Opening der banen van de Haagsche Ijsclub. De Gemeenteraad besluit gemeentelijke studiebeurzen in te stellen. Nationale betooging van Nederlands eenheid in het Gebouw van K. en W. 5 Maart. Feestelijke herdenking Als gevolg van het door de regeering gedaan verzoek wordt in de meeste kerken een Bidstond gehouden. Huldiging van Koningin en Regeering in het gebouw van K. en W. Ingang der gasrantsoeneering in verband met den kolennood. De Gemeenteraad stelt eene verordening vast tegen beper king der woongelegenheid. Het Gemeente-Museum voor moderne kunst, in het Panorama- gebouw aan de Zeestraat wordt officieel geopend. van het 300-jarig bestaan der Remon- strantsche Broederschap in de kerk aan de Laan. Ledenvergadering van „Die Haghe”, spreker Dr. A. W. Byvanck over „Het antieke tooneel”. Een ontzettende brand verwoest de Oranjekazerne aan de Mauritskade. H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins bezoeken de afge brande Oranjekazerne, voorts de Frederikskazerne, de Alexanderkazerne, het kamp te Waalsdorp, de brandweer kazerne in de Prinsestraat en het hoofdcommissariaat van politie aan het Alexanderveld. Het Haagsche tramwegpersoneel dreigt met een staking in geval zijn eischen niet worden ingewilligd. 5 April. Bezoek van de leden der Vereeniging „Die Haghe” aan het onlangs geopende Gemeente-Museum van Moderne Kunst (Zeestraat) en het Panorama Mesdag. Demonstratieve staking van het trampersoneel van 1.15 I. 30 n.m. Ingetrokken de verordening tot beperking van kunstlicht. Défilé van de afdeeling ’s-Gravenhage van den Ned. Pad- vindersbond voor Z. K. H. den Prins ter gelegenheid van diens geboortedag op het voorplein van het Huis ten Bosch. Optocht van een aantal Sociaal-Democratische vereenigingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 146