Juli. Juli-Aug. Aug. Sept. 5 - - - KRONIEK OVER 1919. 139 Mei. 9 13 V 24 26 10 14 16 plan te doen maken voor aanleg 28 23 3i I 8 J3 16 19 19 26 V 18 24 19 19 van 20 aan het Alexander- Uitvaartdienst in de katholieke hoofdkerk van den H. Jacobus aan de Parkstraat voor den te Parijs ontslapen gezant van Nederland bij de Fransche Republiek ridder A. de Stuers. Vergadering van „Die Haghe”. Spreker Dr. N. Japikse, over Johan van Oldenbarnevelt. De Haagsche winkelweek geopend. Vijftig-jarig bestaan der Louisa-stichting veld. Anti-annexionistische zanguitvoering van Limburgsche en Zeeuwsche zangers voor het Huis ten Bosch. De Gemeenteraad stelt een verordening vast regelende den nachtarbeid en Zondagsarbeid in bakkerijen. Opening van het derde Tehuis voor Onbehuisden in de Beijersstraat. De Gemeenteraad verleent een crediet voor het maken van ontwerpen voor den bouw van een nieuw Stadhuis (door K. P. C.de Bazel) en van nieuwe musea (door Dr.H. P.Berlage). Opening der Tentoonstelling „Opvoeding van de Jeugd boven den leerplichtigen leeftijd”, in het Gymnasium aan de Laan van Meerdervoort. De Gemeenteraad besluit een van het Zuiderpark. Tentoonstelling en congres betreffende „Onderwijs en Opvoe ding van de Jeugd boven den leerplichtigen leeftijd”, in lokalen van het Eerste Gymnasium. De schietbanen voor de Haagsche Burgerwacht met eenige plechtigheid geopend. De eerste Parade weder sinds de mobilisatie ter eere van den verjaardag van H. M. de Koningin. Een veertigtal vliegtuigen van de rondvlucht der E.L.T.A. te Amsterdam passeeren Scheveningen. Veertig-jarig jubileum van de eerste FI. B. School voor meisjes op het Bleijenburg. Betooging voor de onschendbaarheid van Nederland in den Dierentuin. Plechtige opening van de Buitengewone Zitting der Staten- Generaal. Het eerste Nationale Congres voor de weerkracht van het Nederlandsche volk vangt te Scheveningen aan. Eerste steenlegging van de te bouwen Duinoordkerk. De Haagsche Gemeenteraad gaat een leening aan millioen gulden. Aanbieding van een huldeblijk der Haagsche burgerij aan H. M. de Koningin ter herinnering aan 18 November 1.1. Driedaagsch vliegfeest op Ockenburgh.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 147