'7 PERSONALIA over 1:918. I „Het 140 KRONIEK OVER I919. Sept. 29 IO 20 20 Dec. 19 20 den Ned. Leeuw 1 9 I Oct. Nov. 5 2 I I en Woningver- Franzie, lid van den Gemeenteraad, 41 jaar, De Gemeenteraad besluit tot vestiging van een vierden zelf standigen Gemeentelijken Handelscursus. Dertig-jarig bestaan der Haagsche Brandweer. Vijftig-jarig bestaan van de Koninklijke Vereeniging Eereteeken voor Belangrijke krijgsverrichtingen”. De Gemeenteraad stelt algemeene regels vast in acht te nemen bij schoolbouw. De Gemeenteraad stelt een nieuwe Bouw- ordening vast. De Gemeenteraad besluit over te gaan tot den bouw van 222 perceelen op terrein aan den Trekweg en van 218 perceelen tusschen Laak en Broeksloot. De Gemeenteraad stelt een straatbelasting in. Ledenvergadering van „Die Haghe”, spreker Dr. C. Hofstede de Groot over „Kunstverzamelingen van ons Vorstenhuis”. Tengevolge van hevig stormweer loopt een oude Duitsche kruiser, ten zuiden van het Ververschingskanaal op het strand. Heropening van het Gemeente-Museum, K. Vijverberg. Beaufort, Mr. W. H. de, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 73 jaar, f 2 April. Bekink, G. I., Administrateur der Koninklijke Bibliotheek, 61 jaar, f 15 November. Berenstein, Mr. S. j' 8 November. Blok, B„ de nestor van de Haagsche Journalisten, 77 jaar, f 25 Februari. Du Monceau, C. H. F. graaf, gep. Luit. Generaal, adjudant-generaal en chef van het Militaire Huis van H. M. de Koningin, 90 jaar f 6 Augustus. Eland, K gep. Luit. Generaal, herdenkt zijn 8osten verjaardag, 15 Sept. Emants, Marcellus, letterkundige, 70 jaar, 12 Augustus. Fock, Mr. D„ Lid van de Tweede Kamer viert zijn zeventigsten ver jaardag, 19 Juni. Franck, J. H. L. F. von, Kanselier der Orden van en van Oranje-Nassau, 73 jaar, j’ 16 Augustus. Gheel Gildemeester, dr. F. van, de oudste predikant der Ned. Herv. gemeente te ’s-Gravenhage herdenkt zijn veertigjarige evangelie bediening, 7 Juli. Graafland, Jhr. J. P. C„ letterkundige, 67 jaar, f 30 November.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 148