JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE” OVER 1918. Heer en, leden 663 leden. Donateur Eereleden Bestuur Gewone leden Buitengewone leden Correspondeerende Totaal 1 ’s Gravenhage, Eere- 1 1 10 9 439 191 12 door de bezichtiging van het Maatschappij aan de Carel van Het vereenigingsjaar werd ingezet gebouw van de Bataafsche Petroleum Dames en A Iweer is het tijdstip aangebroken om U een verslag te geven over xï hetgeen de Vereeniging in het achter ons liggende j aar verrichtte. Wederom was het de algemeene oorlogstoestand, die in alle gevallen belemmerend werkte, waardoor het Bestuur verscheidene plannen niet kon ten uitvoer brengen, hoe gaarne het dit ook had gewild. De vele moeilijkheden, welke zich voordeden, hebben er hier tegenover aanleiding toe gegeven, dat in het afgeloopen vereenigingsjaar eenige belangrijke bezienswaardigheden van onze schoone stad zijn in oogenschouw ge nomen, terwijl anders meestal onze schreden zich naar buiten de residentie richten. Het aantal leden nam sedert het begin van 1918 toe en met voldoening mag ik er op wijzen, dat het jaar 1919 aanving met een totaal van 663 leden tegen 608 in 1918. Dit aantal leden nu der Vereeniging, welke zich verheugt H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins der Nederlanden tot Beschermvrouwe en Beschermheer te hebben, terwijl H. M. de Koningin-Moeder Donatrice der Vereeniging is, kunnen wij sedert 15 Januari j.l. verdeelen in: Mr. J. A. N. Patijn, burgemeester van voorzitter

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 166