6 de hand I Een zomeruitstapje kon wegens de tijdsomstandigheden niet plaats hebben. den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond Juni naar Delft toog, nam een tamelijk JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE”. Op Maandag 10 Juni hield Dr. EL E. van Gelder in Pulchri Studio eene voordracht over den grooten Vaderlander, n.l. Johan de Witt als Hagenaar, besprekende het standpunt, dat hij innam in de toenmalige Haagsche maatschappij en zijn figuur belichtende van een zijde, waaraan tot dusver weinig aandacht geschonken was. Deze interessante lezing, welke door een zeer talrijk gehoor met groote aandacht aangehoord werd, zal in het jaarboek 1919 in druk verschijnen. In het najaar werd met de Hooge Vergunning van H. M. de Koningin een bezoek gebracht aan de Koninklijke stallen en wel op Woensdag 30 October en op Donderdag 31 October, dit wederom wegens het groote aantal bezoekers. De iste Stalmeester van H. M. de heer R. F. C. baron Bentinck nam de leiding op zich, waardoor vele be langwekkende dingen in oogenschouw konden genomen worden. Ver scheidene bespanningen reden op de binnenplaats voor om het verschil aan te toonen van klein en groot gala. De aangenaamste herinneringen zijn aan dit bezoek verbonden dank zij de zeer gewaardeerde leiding van den heer Bentinck. Aan de excursie van welke den 28sten en agsten groot aantal leden deel. In de maand December vervolgde Dr. C. Hofstede de Groot zijne kunstbeschouwingen over de Haagsche Schilderkunst alleen voor hen, die deze in het vorig seizoen hadden bijgewoond. Gedurende de maan den Februari en Maart hoopt de heer Hofstede de Groot er mede door te gaan, om ze alsdan te eindigen. Voor het einde van dit verslag dient nog een enkel woord gewijd te worden aan het Jaarboek, dat in den afgeloopen zomer verscheen als een jaarboek voor 1917/1918. Als steeds verdient de uitgeefster, de firma Mouton en Co. een woord van lof over de keurige uitvoering ervan. Een omvangrijk artikel gewijd aan Constantijn Huygens danken wij Dr. J. A. Worp, die in 1917 overleed. Verder een en ander over Haagsche begraafplaatsen van van ons medelid den heer J. Smit.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 169