r JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE” OVER 1919. Dames en Heeren, Dr. W. W. van I i i 1 IO 9 43° 180 11 ver het algemeen kan met dankbaarheid op het achter ons liggende jaar teruggezien worden. Door het meer normaal worden der toe standen in ons Vaderland, konden plannen ten uitvoer gebracht worden die in de vorige jaren niet uitvoerbaar waren. Het aantal leden groeide in niet onbelangrijke mate aan, hoewel ik er direct tegenover moet stellen, dat door overlijden en andere omstan digheden ook velen ons dit jaar ontvielen. Van het aantal leden der Vereeniging op 31 December j.l. kan ik de volgende opsomming geven H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins der Nederlanden, Bescherm vrouwe en Beschermheer der Vereeniging. H. M. de Koningin-Moeder, Donatrice der Vereeniging. Mr. J. A. N. Patijn, burgemeester van ’s-Gravenhage, Eerevoorzitter Donateurs Eereleden Bestuur Gewone leden Buitengewone leden Correspondeerende leden 642 De eerste vergadering in het nieuwe jaar had plaats op Donderdag 6 Maart in Pulchri Studio. Na de goedkeuring van de verslagen van den penningmeester en den secretaris, werd bij acclamatie besloten de Vereeniging, welke op 15 December van dit jaar statuair zou ophouden te bestaan, opnieuw aan te gaan voor den tijd van 29 jaar. De onder voorzitter sprak zijn groot leedwezen uit over het aftreden uit het Bestuur van Dr. Hofstede de Groot en den heer Peters, die gedurende zooveel jaren in het Bestuur hadden zitting gehad. Als nieuwe leden werden gekozen Mr. W. Moll en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 171