9 JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHe”. der Meulen, terwijl de heer Van der Meer van Kuffeler herkiesbaar zijnde, herkozen werd. Na afloop van het huishoudelijk gedeelte had de lezing van Dr. A. W. Bijvanck plaats over „Het antieke Tooneel”. Met groote belangstelling werd deze voordracht aangehoord. Op uitnoodiging van Dr. H. E. van Gelder, directeur van den Dienst voor Kunsten en Wetenschappen der Gemeente ’s-Gravenhage werd aan de leden de gelegenheid geboden om deels Zaterdag 5 April en deels Zaterdag 12 April het tijdelijk Museum van Moderne Kunst in het Panorama Mesdag te bezichtigen, terwijl op een der beide middagen door den directeur en op den anderen door Mr. EI. C. Gallois alle mogelijke inlichtingen verschaft werden. Ter herdenking van het feit dat 300 jaar geleden de onthoofding plaats had van Johan van Oldenbarnevelt hield Dr. N. Japikse op Dinsdag 13 Mei een voordracht over dezen grijzen staatsman, waarin hij op kernachtige en duidelijke wijze aantoonde wat ons vaderland aan het staatsbeleid van dezen vaderlander te danken heeft gehad. Bij de onthulling van zijn standbeeld te Amersfoort, werd Oldenbarnevelt’s nagedachtenis gehuldigd door het neerleggen van een krans. De 80ste verjaardag van ons Eerelid en oud-voorzitter den heer A. J. Servaas van Rooyen op 30 Mei, werd niet vergeten en de jubilaris werd door het Bestuur op dien feestdag gehuldigd, waarbij werd her dacht hoeveel de heer Servaas van Rooyen, een der oprichters en eerste voorzitter der Vereeniging „Die Haghe” gedaan heeft. Aan de excursie van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond op Donderdag 26 en Vrijdag 27 Juni naar Nijmegen werd door verschei dene „Die Haghe”-leden deelgenomen. Een groot aantal leden ging op Vrijdag den uden Juli mee op het tochtje naar Voorburg en omstreken, waarbij een bezoek gebracht werd aan de Coöperatieve Tuinbouwveiling „Veur en omstreken” en ’s middags „Hofwijck” bezichtigd werd, wat voor velen nog eene teleurstelling was. Voor hen echter die weten hoeveel moeite de Vereeniging „Hofwijck” zich geeft en in welk een toestand men het gebouw gevonden heeft vóór de restauratie was de huidige toestand reeds een enorme vooruitgang. Dr. Van Gelder gaf in het gebouw de gewenschte inlichtingen en spoorde de deelnemers aan om lid der vereeniging „Hofwijck” te worden en mede te helpen, het oude lustoord van Constantijn Huygens weer in zijn oorspronke- lijken staat te herstellen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 172