'7 JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHe”. 10 f J I I In het parkhotel „Vreugd en Rust” werd het noenmaal gebruikt. Door verschillende omstandigheden moest de zomer-excursie tot het najaar uitgesteld worden, doch op 24 September trok een 60-tal deel nemers mede naar Gouda, waar eerst een bezoek gebracht werd aan de St. Janskerk, welker beroemde ramen, hoe dikwijls ook aanschouwd, toch steeds dezelfde aantrekkingskracht blijven bezitten. Het museum werd daarop bezichtigd en Dr. L. A. Kesper, oud-archivaris van Gouda, gaf daar allerlei inlichtingen. In hotel ,,De Zalm” werd de honger gestild en de middag werd besteed aan het bezichtigen van de Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda, waar de leden in groepen ingedeeld rondgeleid werden door de directeuren en eenige assistenten. Na afloop bood Mevrouw IJssel de Schepper in het bestuursgebouw aan de bezoekers de thee aan. Een woord van warmen dank aan de Heeren IJssel de Schepper en de overige directeuren voor de vele moeite, welke zij zich allen ge geven hebben om het onzen leden zoo aangenaam mogelijk te maken. Dank zij de vriendelijke hulp der Maatschappij tot Exploitatie van Staats spoorwegen, waren er gereserveerde wagens voor de deelnemers aan dezen tocht. Op Dinsdag 9 December werd het winterseizoen ingewijd door een zeer belangwekkende lezing van onzen oud-voorzitter Dr. C. Hofstede de Groot die over ,,De kunstverzamelingen van ons Vorstenhuis” sprak. Het jaarboek kon wegens de ontzettend hooge kosten niet verschijnen en het Bestuur heeft daarom besloten, dat, zoolang de toestanden zoo zullen blijven, het jaarboek om de 2 jaren zal verschijnen. Op het Gemeente-archief werd overgegaan tot het inplakken van de fiches op de notarieele protocollen in registers. In den loop van dit jaar kwamen 24 deelen gereed, loopende over de jaren 16601670 en bevattende de namen AJ. Vele bijdragen ontving onze Vereeniging weer van de genootschappen en vereenigingen, waarmee zij in verbinding staat. En hiermede is mijn taak volbracht. Deze uiteenzetting moge een bewijs zijn, dat de Vereeniging nog altijd aan haar doel beantwoordt. Met vreugde werd dan ook de Koninklijke goedkeuring ontvangen, waarbij het bestaan der Vereeniging wederom met 29 jaren verlengd is. Moge in deze nieuwe periode de Vereeniging haar ouden roem hand haven en in bloei toenemen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 173