1 EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGHE. 31 sp(ar)ren Roeykiin liep doe Gherijt Stapel mit meel thuys Item van bast XXX S van dat hi sijn goet uten ambochte voerde den selven X ft. van den selven X ft van eens wijfs goede die haer selven henc XVI ft. It(em) gheg(even) ene(n) knecht die om Roeykiin liep omdat hi over ene(n) man rechten sonde mit den rade IIII S. It(em) van ene(n) mast en(de) van den rade en(de) van en(de) van bast XX S. Item gheg(even) enen knecht die om ontliifde V S. It(em) van Foeykiin Foykiins soens wedden van der bailliuscap van der Haghe te bewaren ende te bedriven als van den termiin voerscr(even), heeft jaers XX ft. XI 1384/85. Foykijn Willemssoen (baljuw). (Ontvangsten). Item Florijs van Stropenburch van dat hi enen sac voerde die siin niet en was, van sijnre bruec VIII ft. Item Dire Jans Lodders soen van dat hi scape ghescut hadde di hi dode, van sijnre bruec X ft. Item Hug(he) van Clinghen over dattet ghepant was X ft’. Item Jan van Scueren van dat hi ghien paert noch harnasch en hadde also als die scouwe gheboden was X ft'. Item Willem Deijm van Item Jan van der Veet Item ontf(aen) (Uitgaven). Item bi beveelnes van minen here soe voer Foykijn tot Gheervliet mit een deel ghesellen op den Pijnster avont om die van Dordrecht op te houden of si daer ghecomen haddenop die reise verteert XIIII ft, VIII S. paym(ents) f(acit) in goeden ghelde X ft, XVI S. Item bi beveelnes van minen here voer Foykijn tot Yedam tot heren Willem van Brederode, Coen die Cuser en(de) Gher(yt) Potter om een waride te sitten van Jacob Florijs soens doet; van cost, van waghenhuer ende van sciphuer VIII ft, XIII S, IIII d. paym(ents) f(acit) in goeden ghelde VI ft, X S. Item den spoermaker van dat hi ghemaect heeft in die vangnesse daer di p(ar)ticlen bi sien XLVIII S, IX d. Item doe mijn here in den Flag(he) quam gheg(even) den sieken luden II g(roten) f(acit) XII d. Item gheg(even) enen knecht die om Rouykijn liep doe men over den man rechten soude, die up dat rat sit VIII g(roten) facit) IIII S. Item bi beveelnes van minen here dair Gurget die boetscap of dede gheg(even) Rouykijn om een zwaert mede te copen II gulden f(acit) XXXI S, VI d. van den rade, van den mast,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 39