h der Woert (baljuw). I na sinte Pouwels dach conversio ghevaren XIX 1393/94. Heijnric van (Ontvangsten). Item alsoe die bailiu Claes Om(m)eloeps boedel an sprac omdat Claes voersc(reven) goede onder hem getoghen hadde daer hi gheen reden toe en hadde, daer die eyrfnaem met hem of dadingden LXX It(em) Jacob Jan Broeders zoen alsoe hi enen buerman besette buten ambocht, daer hem di bailiu of toe sprac, dat ghedadinct tieghen hem om VI ir. It(em) Boudiin Kerstinen zoen alsoe hi ene(n) buerman mette(n) rechte toe sprac buten den ambocht, daer hem die bailiu of toe sprac, daer of ghedadinct om VI It(em) alsoe hem Dire van Scoeten an die een side en(de) Claes Verloren an die ander side verwilkoerden an des bailiuus hant op een peen van viiftich ouden scilden wiet op den anderen eerst begonde dat dadinc dat si onderlinghe hadden, daerof Dire voers(creven) wort ver- wonne(n) met rechte, daer die bailiu siin goede dede antasten ende deedse pachten ende worden ghepacht voer drie pont f(acit) III U'. (Uitgaven). Item des Woensdag(hes) te besitten van Claes heren Floriis zoens doet; op die reyse verteert met hem vierden XL S. Item toet twyen stonden ghevaren van miins her(en) weghen, dat miins heren Raet beval ter Watering(he) met man(n)en toet Gheriit van Egmonde om den vrede te maken twischen Gheriit voers(creven) en(de) Pieter heren Dircs zoen, van eiker reyse uutgheg(heven) VI S, f(acit) XII S. Item soe beval miins heren Raet dat men Jonghe H(er)man Hoerisoen op een rat setten soude, des Manendag(hes) na Advincula Petri daer men niemant toe crighen en konde en(de) XII ghesellen huerde, die den bailliu holpen, die boem ende twyel, sperren, bast, spikeren en(de) dat loen cost tsamen X JÈ. Item uutghevaren dat mijns heren Raet beval met II waghen en(de) met man(n)en toet Rijswiic te Dircs van Hodenpiil en(de) in Maeslant toet Sijmon Heijen, te Rotterdam(me) toet Dire die Jonghen te Noertich toet Kercman om hem te laten weten dat men trecht op haer setten soude, die II waghen XI S. en(de) verteert op die reyse XL g(rooten) f(acit) in goeden ghelde XL S. Item uutgheg(even) en(de) betaelt Copkiin maersema(n) van alrehande stoffe, die toet sine(n) huyse ghehaelt is bi Gh(erij)t den cam(er)linc bi mijns heren open brieve(n) die doer den cedel ghesteken is, daer die stoffe in bescreve(n) staet, daer onse clerke gheen rekeni(n)g(he) of doen en sullen, gheg(even) in den Hag(he) op den sesten dach in Augusto int jaer XCIII XIII 11,’, XI S VIII d. nuwes ghelts gher(ekend) in goeden ghelde X ft’. 36 EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGHE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 44