EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGUE. 37 van Egmond en Steven van Maudric (bailluwen). XX 1394/95. Gheriit (Ontvangsten). Item Claeskiin Smit die die dobbelscoel verwaert op Hugh(en) van vechten XXX S. It(e)m Mouweriin Heijnenzoen en(de) Dire Janssoen siin swagher van hoere broeke daer se die bailiu of toe sprac daer se X pont om gonden, daer Jan van Pollanen hoer ambochtsheer den derden penninc of boert als dat op den Nuwe(n)veen ghesciede daer miin here of boert VI ft. (Uitgaven). It(em) soe wasser een man ghevanghen daer men over rechten sonde metter galghen, die galghe coste te houte en(de) tijser ende te maken en(de) ghinder buten te voeren ende den man t(er) galghen te voeren en(de) toet den baste VIII ft. op den Nuwen veen met miins heren rade als heer Ghiisbrecht van Nyewenroden heer Bertelmees van Raeporst en(de) Ghiiskiin van Diepenburch om den ondersoec te doen van Claes Coliins; doet op die reyse vervaren en(de) verteert tsamen gherekent VI ft. It(em) toet Heijnrics roc alsoe men hem tscript gaf en(de) men beval hem tpleijn te copen en(de) hi cofts III elle en(de) een vier(en) del, dellen XXXVI g(rooten) f(acit) tsamen III ft. Item soe siinre twye nuwe stocken op die vanghenessen ghemaect ende ghedaen aldaer miins heren rade Heijnric bevalen toet dien stocken te ghelden XXXV Dordr(echtsche) gulden f(acit) XXIII ft', VIII S. It(em) doe men theylighe cruus in die Hag(he) om(m)e droech minen heer ghegheven in siins selfs hant ene(n) Dordr(echtschen) gulden die hi den heylighe(n) cruus offerde, f(acit) XIIII S. Item soe siinre ghemaect IIII baneken daer die bailiu op pleecht te sitten dinghen, die coste(n) te hout en(de) te make(n) XXX S. Item toet twyen tiden minen klere en(de) minen bode ghesent op die Ziidwinde mit miins heren brieven dat miins heren raet beval toet Ghiisbrecht Dire Pieters zoens zoen om vrede van miins heren weghen en(de) oec dat hi te Ghisel varen soude, toet dien twyen stonden ver varen ende verteert XX S. Item uutghevaren bi bevelinghe van minen here met twyen scepen ende die ghemant met een deel ghesellen om dat scip an te halen dat benoerden Scheveninghe reet, om dat an te halen of ment ghevonden hadde, uutgheg(even) om provanchie, die de ghesellen aten ende droneken en(de) van waghenhuer die den bailiu en siin plonder tScheveninghe voerde en(de) die provanchi te schepe en(de) van twyen waghenen die die scepe van der nuwer Heijde tot Sceveninghe toeghe(n) en(de) oec die den bailiu en(de) die ghesellen thuus voerden, tsamen gherekent IX ft, V S, den g(root) voer VI d.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 45