EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAHGE. 39 XXII 1475—1477. H(ee)re Phi lips vanWas- sen(aer) heeft te rekenen van den lijf- lieken saken ende exemp- te brueken in dese bailliu- scip binnen vierj(ae)r(e)n eyndende ul- ti(m)o Sep- tembris anno (I475) gestelt in de eerste r(e)k(e)nyn- g(e)JanOotns van Wijn- gaerden. Bailliuscip van den Hage beginnende den primo Octobris anno 1475 ende eyndende 26 in Marte anno 1476 secundum cursum Curiae Hollandiae. Overgegeven te Hove bij de voirscreven Philips 27 Aprilis 1481. Eerste ende leste Rekenynghe Philips Willems zoon in den name en als stedehouder vanDirck Willems zoon zijnen broeder van den bailliuscip van den Hage welke voirsz. bailliuscip mit allen zijnen toebehoeren den voirn. Dirck Willems zoon als lest verheven ende meest dair om biedende bij des lestes bernende keerssen in pachte genomen heeft van Jan van Assendelf, rentmeester van Noort Hollant den tijt van zes jaeren lanck geduerende ende achtereenvolgende, ingaende opten eersten dach van Octobry 1475 om de somme van driehondert drie ende viertich pondt van 40 grote vlaems tpont te betalen tot eiken halven jaere deen helft van de voirsz. somme vrijs gelts in handen van den voirsz. rent meester van Noort Hollant in der tijt wesende tot mijns genadigen heeren behoef; des soe zoude de voorn, bailliu hebben ende an hem houden als in zijn pacht begrepen alle criminele ende civile saeken int voirsz. officie vallende ende verschijnende verbuerde peynen dragende vijf ende twintich pondt ten voirsz. prijse ende daer onder uutgeseit ende behoudelic van valsche zegelinge, valsche getuyge, valsche munte, dootslagen, vredebraken, ontschakinge, vrouwencracht, moort, mortbrant, zeeroef, straetroef, conspiracie, despiracie, monopole, clockslagh ende It(em) III warf ghevare(n) t(ot) Watering(he) en(de) tot Riiswiic bi bevelinghe van miins heer(en) Rade om den vrede te legghen twisschen Aernde en(de) Kerstant van d(er) Burch an die een side en(de) Symon Dircs z(oens) zoen an die ander side elke reyse mit II waghene(n) en(de) mit ghesellen XX S. It(em) bi beveling(he) van mijns heren Rade II warf ghevaren t(ot) Watering(he) en(de) toet Poelsant om den vrede te make(n) twischen heere(n) Gheriit van Egmonde an die een side en(de) Heijnr(ick) van d(er) Woert an dand(er) side van Claes Ghisen doot XII S. It(em) soe quam(m)er een mare in den Hag(he) datt(e) Vriesen tSchevening(he) voer tlant laghen, daer die bailiu toech bi beveling(he) van minen hee(ren) mit een deel ghesellen en(de) soudse ant tlant ghehaelt hebben, want men seyde datse uut Vlaenderen quame(n) en(de) hadden harnasch en(de) donrebossen en(de) donre uutgheladen en(de) doe hi op Sceveni(n)ghe qua(m) doe ruumde hem die wint en(de) si ware(n) al ontseylt, dat coste te waghenhuer en(de) t(e) tering(he) XL S. It(em) gheg(heven) van den scloten te vermaken op den stien ende op poerthuus en(de) om repen daer men die quadien mede pleecht te besoeken XV S.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 47