4° EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGHE. ONTFANCK. 1 andere gelijcke groote ende exempte bruecken, mitgaders alle confiscacien spruytende uut alle criminele saken, in den voirsz. officie verschijnende alle twelke an mijnen genadigen Heere besondert ende gereserveert is, van alle welke besonderde ende gereserveerde bruecken dit voirsz. bailliuscip sculdich is rekenynghe ende bewijs te doen zonder yet dair of te verzwijgen noch dat crimineel in civiel te verkeeren, mits daer of hebbende voir zijn loon van des hij metten mannen dair of berechten mach, den vijfsten pennynck, ende van tgeene dat hij metten mannen noch scepenen niet berechten en mach, ende bij zijnen anbrengen bij den Hove van Hollant berecht of bij exposicie gedadinct wordt, dair- of zal hij hebben den 10 pennynck van des zuver dair of commen zal, verclaerende alle jaere in zijne rekenynge die qualiteyt ende grote van allen den bruecken, boeten ende keuren, wie dair aen pairt of deel hebben, ende dat bij cappittelen, ende in elke prochie bijzonder. Ende voirts op alle andere voirwaerden ende condicien breeder ende vol- comentlicken verclaert in den pachtbrieven die de voirsz. bailliu van den voirn. rentmeester Jan van Assendelf dairof heeft, die hier voeren van woirde te woirde transcreven staen, van alle tgeent dat die voirsz. bailliu van den voirsz. zijnen pachte sculdich is ende van de voirn. criminele besonderde boeten ende peynen boven 25 pont van 40 grote tpondt ontfangen ende dair tegens wederomme uutgegeven heeft, synt den eersten dach van Octobris 1475 tot den 26 dach in Maerte anno 1476 naeden loop Hoefs van Hollant dat Lievijn Cats inden zelven dienst quam bij commissie van den Hove. Welke rekenynge gemaickt is in ponden, scellingen ende penningen van 40 groten tpondt. Gedaen inden Hage. Eerst De voirn. bailliu Dirck Willems die alle de criminele en civile saeken mitten verbuerde penn(ing)en dragende tot 25 van 40 grot(en) tpont ende dair onder inden zelven bailliuscip van den Hage vallende ende verschijnende in pachte heeft den tijt van zes jaeren lanck geduerende ingaende p(rim)o Octobris 1475 om de somme 343 pont ten prijse van 40 grote tpont sj(aar)s te betalen telken jaer deen helft in handen van den rentm(eeste)r van Noort Hollant, in der tijt wesende tot mijns genad(igen) heeren behoef, rekenynge doende van allen dootslagen ende andere besonderde bruecken mette penn(ing)en dragende boven den voirn. 25 p. aen mijnen genad(igen) heere gereserveert, gelijc hier voeren inde intitulatie deser rekenynge verclaert staet, ende alsoe de voirsz. bailliu navolgende die voirwaerden zijnre voirsz. pachte sculd(ich) is te verclaeren alle die voirsz. bruecken in den zelven dienst ver schijnende zoe wel crimineel als civil ende dat bij cappittelen in eiker prochie bijzonder tot bewairnisse van mijns genad(igen) Heeren recht

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 48