EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGHE. 41 VAN DOODSLAGEN ENDE LIJFLIIKE SAKEN DAIR OF DE VOIRSZ. BAILLIU SCULD(ICH) IS TE REKENEN ALS BOEVEN. ende heerlicheit ende om elkeen dair nae te mogen regelen, soe stelt hij hier achtervolgende der selve zijne com(m)issie alle die voirsz. bruecken soe wel crimineel als civil die onder hem verschenen ende gevallen zijn binnen den tijde des(er) rekenynge ofte tot zijnre kermessen gecomen gelijc hier nae verclaert staet. Van Dirck van der Leek ende Pons de Cok dieners van de Vrouwe van Yesselsteyn, die opten 6en dach van Novembris, anno 1475 eenen dootslach deden gesaemder handt anden persoon van Geryt Hermans- zoon, de voire, woenende in den Hage, voir welken dootslach die een eenlopen geselle was geboren uten lande van ende zij ge- sienwa(ir)hij hier af ont- fanck maect, wair men dair niet af voirn. Pons, die l u u bevint bij Gelre, tslandts geruymt ende hemselven geabsenteert is, niet achterge laten hebbende dair yet an te verhalen stont, ende als vanden voirsz. Dirck van der Lee, die heeft van zijnre misdaet remissie gecregen ulti(mjo van mijnen genad(igen) heere soemen zeyt, behoudelic dat hij partien verzoenen zoude ende oic mijn genad(igen) heere civile beteringe doen nader qualiteyt van zijnen goed(eren) van welker beteringe zoe hij geen goet en hadde hij hem submitteerde int zeggen ende ordonnancie van den raide van Hollant, die bij hueren uutspreken optie zelve submissie mijnen genad(igen) heere toegeseit hebben, te hebben voir eens van den selven Dirck van der Leek de som(m)e van 25 pont van 40 gro(te) tpont dairof Jan van Assendelf die penn(yngen) ontfangen heeft als rent(mees)ter van den exploiten; ende alsoe de selve bailliu die saeck te Hove anbrochten ende dair of toe behoirt zijnen thienden pennynck navolgende zijnre pachtinge die hij hier nae zal nemen in uutgeven, niet. is van uutsprake zij v(er)- mijns heren noch geit en halen stont, dair Van eenen genoemt Jacob Ruyter de welke op St. Lucien dach anno en 1 zijne rek(e- ningenjdean- (n)is eynden- de 1'f Sept(embris) (14)76, (14)77, (14)78. Jan van Nanden p(re- se)nt teraudi- cie desz(er) rekenynge heeft gerela- teert, dat hij van desz(e) saick niet en weet te spre- dair om hier ken noch niet en weet wie Van Jan Jacobs zoon, bode mijns genad(igen) heeren die den igen dach die pennin- jn Augusto anno (14)76 binnen den tijde dez(er) rekening(e) van den ten heeft an' ^Üve ter ^oot Sebrocht heeft eenen genoemt Pieter Aerents zoon, omdat Soezijd(air) de voirsz. Pieter geseit zoude hebben, dat de voirsz. Jan Jacobs meer omme gewe- van hem genomen hadden voir zijne dachgelden dan hij sculd(ich) tei? an den was te nemen, soe dat de voirsz. Pieter daechde dair om(m)e de voirsz. Hollant waer Jan Jac°bs zoon te com(m)en buyten den Hage aldair de zelve Jan dat tdecreet Jacobs zoo(n) quam, ende onderlinge vechtende tegens malcanderen deze soe stack de zelve Jan Jacobs zoon, Pieter Aerents zoon doot; van den welken die bode van den Hage de handt of wan mitten welboren mannen om een. ygelicx recht dair mede te bewaren, mer want de vqlcht ende voirsz. Jan Jacobs zoon een eenloepende gezelle was ende geen goet hadde binne(n) den voirsz. bailliuscip, dair yet an te ver- om hier niet. recht bewairt in tijt ende in wijlen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 49