EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGHE. 42 ver- ver- als zij volcht voiren. Sij volcht mijns hee(re)n recht inne bewairt en(de) cl air) of in tijde en- Alsoe Saar Jans zoon bijtijden van heere Ph(ili)ps van Wassenair bailliu van der Hage was, eenen doodtslach gedaen hadde an den persoon van Jan Hermans z(oon), die voir den selven misdaet voirvluchtich ende tslandts geruymt is, soe hebben Joost patijnmaker van zijnen vrienden ende magen ende als van den bloede van den doden man den voirn. Saer Jans zoon ballinc tslandts doen leggen bij den bailliu ende mannen, den voirn. bailliu dair gegeven als gewoinlic is 5 pont. Van Jonge Geryt Roest op Sceveninge die gequetst hadde Jan Danckerts zoon op Sceveninge van welker quetsure de voirsz. Jan Danckerts zoon starf, den t8en dach in December anno (14)76 voir welken dootslach de voirsz Gerijt bij den voirn. bailliu vervolcht soude d(air) hebben geweest om mijns genad(igen) hee(re)n rechten inne te mogen werden bewairt alst behoirde, mer overmits dat de selve Gherijt Roest eenlopich was, geit noch have hebbende d(air) yet an te verhalen stont de in wijlen, ende dat de voirn. Gherijt d(air)om(m)e slants geruymd ende hem noch (14)76 binnen den tijde deser rekeny(nge) van lijf ter doot gebrocht heeft eenen genoemt in der wanderinge de Scout van Crouwelstege ende waeren beyde twee volders in den Hage; van welken dooden man de rechter handt ofgewonnen werdt bijden bode van der Hage, om eenen ygelicx recht dair mede te bewaren, nad(er) gewointen ende alsoe de voirsz. Jacob Ruyter een vreemt eenloepen(de) gesel was ende geen goet en hadde dair men yet an verhalen mochte tot mijns ge- nad(igen) heeren of des baillius proffijt, dair om hier niet. Van Jan mitten eenen oge ende zijn medegeselle genoemt Jan Bulsten, die opten jaersdach anno (14)76 binnen den tijde dez(er) rekeny(nge) nad(en) loop sHoefs van Hollant van levende lijf ter doot brochten eenen genoe(m)t Steven, geboren uuten lande van Cleve, des avo(n)ts omtrent 8 uren, voir welken dootslach die voirsz. misdadige personen, die eenlopende vreemde gesellen waeren tslandts geruymt zijn, ende hem noch absenteren, niet achter gelaten hebben(de) van den voirn. bailliuscip dair men yet an verhalen mach, nietmin die bailliu voirsz. heeft nader gewoenten die rechter handt van den dooden of doen winnen bij den bode ende mitten mannen om een yegelicx recht dair inne te hebben en als dat behoiren sal, dair om hier niet. Van Spronck Willemszoon ut Maeslant die van levende lijve ter doot gebracht heeft den azen in Mairte anno (14)76 nad(en) loip sHoefs van Hollant des avonts omtr(ent) 8 uren eenen genoemt Jan Loocx zoon de volre, voir welken dootslach de selve Spronck slandts geruymt is, ende heeft niet achter gelaten als voeren, nietmin de voirsz. bailliu heeft bij den bode ende mannen van den lande des dooden rechter handt of doen winnen nad(en) rechte vand(en) lande om dair mede recht te volbrengen in tijde ende in wijlen, ende dair om hier niet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 50