EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGHE. 43 VAN DIEFTE. van doe 1 van voors. pointe- me(n)et. bliken den ap- Ende overmits dat de saeck onnoesel Erkenraet een arm scamel brootbitster was, Goidswillen sond(er) meer dair toe te doen, dair om hier Van twee jonge diefkens, die eene genoemt Lambrecht Janszoon van Utrecht geboren ende die andere was uut vreemde lande, dair of die voirsz. bailliu niet en weet, die binnen den tijde deser rekeny(nge) bij den selven bailliu angetast zijn geweest, omdat zij dieften ged(ae)n hadden int huys geheeten tParadijs, ende alsoe zij beide mer vanden oude en waeren dan elcx ontrent 15 jaeren, soe werdt die vreemde dair of men die naem niet en wiste zijn een oir ofgesneden bij vonnisse van mannen, ende den voirn. Lambert gebannen bij bevele van den hove, blijckende bij den appointemente vanden selven Hove onder thandteycken Mr. Jan Wandele gescreven optie merge van eenre sup- plicacie bij den voirsz. bailliu dair op gegeven, hier overgelevert mer heeft nad(er)handt voir zijne landwinninge tegens den voirn. bailliu ge- composeert om de som(m)e van 6 pont van 40 gro(ten), dair om hier 6 pont. was ende dat de voirsz. zoe wert zij laten gaen om niet. Van een vrouken genoemt Erkenrait, geboren van Oudewater, die bij den voirsz. bailliu binnen den tijde dez(er) rekenyn(ge) angetast ende gevangen is geweest, omdat zij gestolen hadde, ende twelke oic bij hair gevonden werdt: een hoycke, twee saussieren, wat vlas, wat wollen, ende 23 stuvers in hair buydel, welke voirsz. hoycke, saussieren, vlas ende wolle de voirn. bailliu vercocht heeft tsamen om 30 s(cellingen) dragen(de) dese twee partijen tsamen 2 pont 13 s(cellingen) dair of des baillius knechten hadden voir heur recht van vangen 3 s(cellingen) blijft 2 pont 10 scellingen. uutlandich hout, sond(er) van zijne landwyninghe te hebben gecomposeert noch oick partien versoent, dair om h(ier) niet. Prima Somme 5 L- Van eenen genoemt Jan Florijszoon uten Soutenveen, die bij den voirn. bailliu binnen den tijde des(er) rekeninge gevangen is geweest omdat hij zijn moeder haer cleede(re)n ende wat huysraids gestolen hadden, voir welke voirsz. saick de voirn. Jan Florijs z(oon) bij tusschen spreken van eenighe goede mannen mitten voirsz. baillui gecompos(eer)t heeft om de som(m)e van 20 pont 40 gr(oten) tpont, dairofgetogen ende die verteert waren bij den bailliu ende die voirsz. dadyncxluyden als men over de composicie sat 2 pont, ende die des baillius knechten voir huer vangen ende drincgelde gegeven waeren 20 scellingen, blijft hier zuver 17 pont

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 51