EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BA1LLUWS VAN DIE HAGHE. 45 Van Wigger geboren de voirsz. Betten huys. Ende soe zij haer claechte niet 6 pont dair of gegaen is int ge- s(cellingen), dus blijft hier stiver 5 pont. van Egge Van Clays Quacks wijf heeft qualic gesproken ende van Egge van Delf een quaet dief gemaict, gedadict om 2 pont. Van Griette Geerlofs heeft hair joncwijf diefte opgeseyt, gedadinct om 30 s(cellingen). Van Egge Clais zoon van Delf claget over Griette Vastellavens dat zij geseyt heeft dat Egge Clays zoon een quaet dief is, twelke de voirs. Griet niet en heeft connen bewijsen ende alzoe Griet buyten hair voecht ged(aan) heeft, zoe heeft hij gedadinct om 2 pont, d(air) of gegaen is aen een gelach, derop geteert als men de composicie maicte 24 scel- lingen) blijft hier suver 16 s(cellingen). Van Clays Jans zoon van Naeldwijck heeft geclaecht over Machtelt Molenairs als dat Machtelt geseyt heeft, dat Clays voirsz. zijn wijf genomen heeft tot haeren huyse vleys uut die cuype ende dat bier uut den vaten, ende die voirs. Claes heeft gecomposeert van zijne dachten om 4 pont, hier of verteert bij den bailliu ende segsmannen tot twee stonden 26 scellingen ende die knechten 10 s(cellingen) fac(it) ts(amen) 35 s(cellingen) blijft 2 pont, 3 s(cellingen). Van Symon Jans zoon heeft geseyt dat Clays de bouckwerker een verbannen dief was, ende soe hij dat Clays over geseyt heeft, ende niet wair en conde maken, zoe was hij verwonnen van 10 pont, ge dadinct om 6 pont d(air)of men cort ende die verteert worden int tracte(eren) van des(e) saicke bij den bailliu ende segsluyden tot Matte Robben 30 s(cellingen) blijft 4 pont, 10 sc. Op Scheveningen. van Voirschoten heeft die glasen uuten huyse ANDER ONTFANCK VAN BRUECKEN VAN THIEN PONDEN, die men verbuert, mit geicte wonden te steken, huystotinghe te doen, yemant diefte an te zeggen, dair of en is niet verschenen binnen den tijde deser rek(eninge) dan dat hier nae volcht twelke mijnen genad(ige) hee(re) toebehoirt alleene Van Jacob Elugo van Clingen, die gesteken heeft Adriaen Jacobs zoon een yecte wonde, dair hij an verbuert hadde 10 pont, gedadinct om dat hij arm was ende die saicke onnoselic geschiede om 3 pont. Van Bette Pieter Kekins wijf, die welke claechde over Willem Jacobszoon den Ruyter, dat hij gecom(m)en is bij nachte ende heeft opgeloopen ende gebroken die poort van is de voirsz. Bette gevallen in den onraet, wair en conde maken, gedadinct om lach als men die dadynge maicte 20

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 53