EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGUE. 57 Op Sceveningen. ANDER ONTFANCK VAN VECHTEN, STOCKSLACH, BIJLSLACH EN(DE) KEELGRIJPEN. Van Neel Bouwelin heeft gevochten tegens jonge Jan, gedadinct om 14 s(cellingen). zoon om dat hij gevochten 20 s(cellingen), Van Stijn Andriesdochter ende woent mit Aechte Zepeloech, heeft om 12 s(cellingen). dat hij vocht tegens 20 14 s(cellingen). een gat in haer hooft, Van Jannetgen, scipknecht opt Spoye heeft gevochten mit Maertin Yemants zoon tegens Jan Geerijts zoon, gedadinct om 15 s(cellingen). 10 s(cellingen). stoel Pieternelle 15 s(cellingen). viscoeper heeft geslagen Mees Jans zoon mit om 14 s(cellingen). Van Vranck Pieters zoon van Sceveningen, van heeft in zijn scip, gedadinct om gevochten tegens Trijn vroemoers, gedadinct Van Joost die zoutcoper heeft gedadinct om Arntgen vellebloter, om 20 (scellingen). Van Harman die Oesterlinck op Sceveninge dadingde opten 17 dach in Junio van dat hij vacht tegens Adriaen die Voecht, om 28 s(cellingen). Van Geerijt Druypnoese dadingde opten selven dach van dat hij vacht tegens Herman die Oosterlinc, om 18 s(cellingen). Van Dirck Clays zoon heeft gedadinct van dat hij vacht tegens Jorijs Jacobs zoon en(de) heeft dach tot Pinxter ende dair borge of is Cop Tijs, om 20 s(cellingen). Van Coman Jan van Delf heeft Geerijt int Hoefijser geslagen mit een spinrochten, gedadinct om 10 (scellingen). Van Danneel Andrieszoon heeft geslagen zijn knecht mit eender kolve, gedadinct Van die pluymgraef heeft zijn boel geslagen gedadinct om 15 s(cellingen). Van Jacob Snack heeft Heynric Hugenzoon mit een stoel op zijn hoeft geslagen, gedadinct om 12 s(cellingen). Van Griette Heynricx dochter heeft geslagen mit eender kandelair Damas Morty, gedadinct om Van Willem Sproncxzoon heeft geslagen met een zijn joncwijf, gedadinct om Van Jan Piers zoon een stock, gedadinct

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 65