H. E. VAN GELDER. Augustus 1920. a-- -a T"IT ederom liet het Jaarboek lang op zich wachten. Nadat eerst rr de hooge drukkosten deden aarzelen om het ter perse te leggen, hebben vervolgens allerlei beslommeringen den redacteur bij den arbeid opgehouden, Hij is zich van eenige schuld in deze wel bewust, en wil erkennen, dat dit bewustzijn hem mede aanleiding geweest is om aan het bestuur onzer Vereemging voor te stellen een jonger kracht met de leiding van deze publicatie te belasten. In Mr. IV. Moll, den adjunct-archivaris onzer Gemeente, heeft men een opvolger gevonden, die met opgewektheid de niet gemakkelijke taak heeft aanvaard, jwelke ik hem met vertrouwen overdraag, hoezeer het mij leed doet haar te moeten nederleggen, na haar tien jaar te hebben vervuld. Over den inhoud van dit deel valt weinig te zeggen, mijn aan deel er aan is wat onevenredig groot, tot mijn spijt. Moge het Jaarboek desondanks niet al te eentonig wezen! Aan de andere medewerkers in deze en vorige jaargangen breng ik gaarne dank voor den gedurende de jaren van mijn redacteur schap ondervonden steun. Mogen zij deze in nog ruimer mate aan mijn opvolger schenken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 7