UUTGEVEN. Ó2 EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGHE. Van den turftelders van huescheit 40 g(rote) tpont. 1 1 EERST UUT REDENEN VAN DEN CRIMINELE SAICKEN (ALS) VOE(REN). Den voirn. bailliu die binnen den tijde des(er) rekenyn(ge) gevangen heeft gehadt twee jonge diefkins die eene genoemt Lambrecht van Utrecht ende den anderen was uut vreemde landen dair of men die name niet en weet, dair of den eenen een oer ofgesneden ende daernae uut Hollant, Zeelant ende Vrieslant geban(n)en is geweest ende den 4 pont. Van noch 8 wagenen turf die vanden hogen veen gecom(m)en zijn tot mijns genad(igen) Hee(re)n proffijt valent 5 pont. Van huescheit vant scot, te weten van dat men jairlijcx gewoenlic pleecht te geven een bailliu vande Hage om dat hij en(de) zijne knechten tot allen tijden als dat van nooden is om(m)e gaet mit die scotga(er)d(e)r(s) om tschot tontfangen en(de) den onwilligen tot betalynge te bedwyngen achtervolgen(de) die oude costume(n) en(de) gewoenten, van welke huescheyt die voirn. bailliu geschenct is binnen den tijde deser rek(enynge) 9 pont. Vicessima quinta Som(m)e 23 pont 10 s(cellingen). Secunda grossa Som(m)e van den ontfange vanden cyvilen bruecken voirs. 251 pont 4 s(cellingen) 40 gr(ote) tpont. Welke voirs cyvile bruecken en(de) verbuerde peynen bedragen(de) tot 25 pont van 40 g(rote) tpont, die voirn. bailliu na uutwijsen der voirwairden zijnre pachtinge en(de) der intitulacie h(ier) voe(re)n scul- d(ich) is jairlicx weerdich te maken die som(m)e van 343 pont ten voirs. prijse van 40 g(rote) tpont dair af de voirn. bailliu sculdich is voor den tijt deser rekenyn(ge) begrijpen(de) een geheel jair en 177 dagen te weeten voor dat ie zesde jair pachts verscheenen u(ltim)a Septembris a(nn)o (14)76 343 pont ende voor(de) 177 dagen 114 pont 6 s(cellingen) gelijck dat mit hem geappointeert is ov(er)mits dat hij tvoors. bailliuscip niet langer en heeft moogen gebruycken mits d’oflivicheit hertoge Kareis ende slants nyeuwe previlegie, alst blijct bij Jans van Assendelff 8e rekenyn(ge) van Rentmeesterscip van Noorthollant inde partije tselve bailliuscip f(oli)o 38 aldair tselve appointement bij correctie breder ge- noteert staet inden text. Beloopende tsamen de voors. twee p(ar)tijen dair men hier ontfanck of maict tot zijnen laste. Som(m)e van alden ontfange deser rekenynge. 488 pont 16 s(cellingen) 8 d(eniers) van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 70