EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BA1LLUWS VAN DIE HAGUE. 63 doorgehaald. Betaelt den buedel van tvoirs. diefkin navolgen(de) der vonnisse van den manne(n) zijn een oer of te snijden 30 s(cellingen). Van des(e) bailliuscip van geliken niet meer ge(rek)ent dan 30 s(cel- lingen) d(air) om h(ier). Den voirn. bailliu die binnen den tijde van des(e) rekenyn(ge) betailt heeft gehadt den bode vanden Hage mit som(m)ige welboe(re)n mannen van dat zij besaecten Gherijt Hermans z(oon) volder die dootgeslagen (nynge\ Wert in Novembri a(nn)o (14)75 dair of inden ontfanck hier voe(re)n folio 2 mencie gemaict is, gegeven den selven bode ende mannen voir wagenen en(de) anders mit alle die oncosten d(air) toe dienende van des dooden handt of te winnen en(de) in wasse te beslaen om partie huer recht d(air) mede te bewae(re)n na ouder gewoenten 5 s(cellingen) g(rote) v(Iaems) 30 s(cellingen). In margine: omdat men van geliken niet en bevindt yet genomen ten laste van mijns genad(igen) hee(ren) bij enigen voirgaen(der) rek(eninge). Duerslagen om deselve redenen wille en(de) oick omdat dit afwinnen vand(e) dooden handt en(de) die in wasse te beslaen, geschiet om d(air) mede recht te mogen spreken opten dootslager als die vrienden en(de) magen van den dooden des versouken die dan de oncosten d(air) om gedaen selve betalen na ouder gewoonten. Den voirn. bailliu die binnen den tijde deser rekeny(nge) gevan(gen) heeft gehadt een vrouken genoemt Erkenrait geboe(re)n van Oudewater omdat zij eenige p(ar)tien gestolen hadden dair of inden ontfanck h(ier) voe(ren) mencie gemaict is, voir welke saick zij gevangen sat eer zij expedicie van rechte gecreech den tijt van 33 dagen tot 2^2 grooten sdaichs fac(it) 2 pont. Den voirn. bailliu die noch binnen den tiide deser rekenyn(ge) ge vangen gehouden heeft eenen genoemt Jan Florijs z(oon) uuten Souten- veen om dat hij seke(re) simpel saicken gestolen hadde dair inden ontfanck h(ier) voe(re)n folio 6 (4) mencie gemaict is ende alsoe hij van zijnre misdaet composeerde ende oick gevangen was tot den tijt van tnegentw(intich geheele dagen eer hij bij d(e) voirs. composicie ontslagen wert, soe heeft de voirn. bailliu betailt voir zijne costen dalchs groten facit 5 pont, 12 s(cell.), 6 d(eniers). bij gebreke ande(re)n als Lambrecht Jans zoon composeerde tegens den voirn. van(ver)clae- bailliu gelijc hier voe(re)n inden ontfanck f(oli)o 4 v(er)claert staet. den tide'dat ^nde alsoe zij beyde een seker lange tijt inder vangenisse vanden zij gevangen dieffsteen inden Hage gevan(gen) saten eer zij expedicie van justicie laten,om dair gecregen, soe heeft den bailliu moeten betalen M(aer)tin Hogedans bij te mogen bewairder vanden gevangenen vanden Hove voir kuer(en) beyder costen men h(ier7af de som(m)e van 8 Pont> 4 s(cellingen), 4 d(eniers). sonde mogen lideninrekfe- ninge) ach- t(er) volgen- (de) dordon- nantien ge maict op ten gevangen costen. men bevint bij d(en) 2e Rek(e)-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 71