r 64 EXCERPTEN ui'I' DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGHE. deniers). leden. I .1 2 pont, 10 van 6 pont 16 scellingen. om en van dese composicie ontfanck maict en(de) voe(re)n verclairt alzoe die saicke bij den Hove ende bij sijnen anbrengen niet meer ge- berecht is geweest, dragende den voirn. ioe pen(n)ynck, leden. scellingen, koemt dese twee p(ar)tien tsamen tot som(m)e ANDER UUTGEVEN IN PEN(N)YNGEN BET(AELT), officiers die d(air) of sculd(ich) zijn te rekenen. Jan van Assendelf Rentm(eeste)r van Noirthollant die som(m)e van drie hondert drie en(de) viertich ponden van 40 g(rote) vl(aems) tpont die de voirs. bailliu mijnen genad(igen) hee(re) schuldich was ov(er) dat eerste zesde jair pachts van tbailliuscip vand(en) Haghe voirs. (ver)- schen(en) ul(tim)o Septembris a(nn)o 1476. Bij zijne quiet(antie) gegeven onder zijn handteyk(enin)g den dach van a(nn)o 1476 hier over geleidt dair om hier uyt machte van dies de voors. som(m)e van 343 pont. Den voirn. Jan van Assendelf die som(m)e van hondert vierthien pond(en) zes scelpngen acht pennjyngen) van 40 g(rote) vl(aems tpont ANDER UUTGEVEN VAN WEDDEN. Den voirn. bailliu voir sijne wedden vanden c(ri)minele en(de) lijflijcke saicken inden voirn. bailliuscip vallende en(de) verschijnende, de welke zijn na uutwijsen zijne(r) pachtbrieve(n) en(de) der intitulacie h(ier) voe(re)n, den vijften pen(n)ynck van zijnen ontfange van des dair of bij him berecht wert ende van tghient dat tot zijnen berechte niet en staet ende bij sijne(n) anbrengen bij den Raide van Hollant berecht oft gecomposeert wert; den ioe pen(n)ynck van zijnen ontfange of anders van des zuver d(air) of coemt om h(ier) achtervolgen(de) en(de) uut machte vande(n) voirn. pachtbr(ieven) over zijne voirs. wedden van den c(ri)minele saicken bij him berecht ende dair of h(ier) voe(re)n bij de dat niet pr(im)a grossa verandwoirt is bedragen(de) 31 pont 10 s(cellingen) voer blijct wie zijne(n) 5e pen(n)ynck van dien 6 pont 6 s(cellingen) ende over zijnen ioe pen(n)ynck vand(en) som(m)e van 25 pont van 40 g(rote) over die composicie des voirs. Dircx vand(er) Leek, oick ind(en) ontfanck h(ier) Desgelijcx heeft de voirn. bailliu betaelt voir die costen van Clais uuten Houck verclairt inden ontfanck h(ier) voe(re)n van dat hij vier geheele dagen gevangen sat eer hij composeerde mitten voirn. bailliu voir zijne misdaet tot 2*/2 groten sdaichs facit 5 pont. Betaelt den buedel van H(aer)lem voir sijnen arbeyt van dat hij bezocht heeft en(de) ter examen geleyt, Jan Florijs z(oon) uuten Souten- veen, voe(re)n verclairt, om sijns misdaets wille, alsoe men anders him tot gheene(rlei) kennisse brenge en mochte en(de) dit na oud(er) gewoenten 30 s(cellingen). Som(m)e (21 pont 16 scellingen 10

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 72