5 EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGUE. 65 Cats (baljuw). XXIII 1478. Lieven van (Ontvangsten). Van Dirck Willem Engebrechts z(oen) die binne(n) den tijde dezer rekening(he) omtrent den dach van Septembris A° LXXVIII in een beroerte wesendé tusschen des heren van de Vere stedehouders gesellen en(de) die gesellen van den voirs(creven) bailliu mit Ghijsbr(eht) van der Burch dair seker vechtelic ende dootslagen uutquame(n), liep in die Hage kercke ende dede die clocke slaen om een beroerte ende vergaderinge onder tcom(m)uyn te maken, voir welke sake hij voir mijn heer van Thijman en(de) zekere andere com(m)issarisen bij mijne(n) genad(igen) hee(re) doe in Hollant gesonden om te doen Informatie Recht ende Justicie op die en(de) gelijcke andere excessen die dagelicx in Holl(an)t vallen en(de) geschiede angesproken en(de) te Rechte geleijt is geweest bij mijns genad(igen) heere p(ro)cur(eur) generail als eischen om mij(n)s genad(igen) heeren Recht hoech(ey)t en(de) heerlicheyt dair nine te werden bewairt de welke sake noch hangt ongedecideerd en(de) d(aer)om hierNiet (In margine:) de voers(creven) Dirck W(ille)ms z(oe)n is zyntbijden he(ren) van den groten Rade baillincslandt gewijst en(de) alle zijne goede geconfisqueert soe zij van den selve(n) zijne goeden een inventaris gemaect en(de) tgheent dat leeght bin(n)en den bedrive van des(e) bailliu- scip in mijns genad(igen) hee(re)n handen genomen die geregiert of gedaen regieren tot zinne genaden meesten p(ro)ffiite, ende dair of v(er)antw(oor)t ter naest(e) rekenyn(ge). Van Piter Wouter z(oen) wonen(de) in den Hage die binnen die tijde op en (de) in afcortinge van dat de voors. bailliu mijnen voors. ge- nadyg(en) hee(re) schuldich was of worden mochte uyt redene van dat tweede zesde jair pachts van tbailliuscip vander Haghe voors. ingaende p(rim)o Octobris a(nn)o 1476. Bij zijne quietan(tie) gegeven onder zijn handteik(eninge) den dach van a(nn)o 1476 hier overgeleidt, dairom hier vuyt machte van dies de voors. 114 pont, 6 s(cellingen) 8 d(eniers). Som(m)e 457 pont 6 s(cellingen) 8 d(eniers). In margineGerekent ontfangen bij des voirs. Jans van Assendelft 7e rekenyn(ge) vanden rentm(eeste)rscip van Noirthollant vanden jae(re) eynd(ende) ulti(m)a sept(embris) 1476 f(oli)o 55. Hij is noch d(air) of s(culdich) des voirs. rentm(eester)s qui(tantie) ende oick vand(e) naist navolgen(de) p(ar)t(ien). Gerekent ontfange(n) bij der 8e rekenyn(ge) des voirs. Jans van Assendelft van d(en) rentmeesterscip voirn. de a(nn)o eynd(ende) ulti(m)a Sept(embris) 1477 f(oli)o 38.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 73