66 EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGHE. .1 des(er) rekenin(ge) bij den voirs(creven) bailliu angesproken is geweest om dat hij sekere wollen gaeren dat tot zijnen huyse gebrocht was onthouden en(de) weg gesteken hadden twelke toebehoerde eenige drappeniers in den Hage, voir welke saicke de voirs(creven) Pieter, mits datter onnoselheit in lach mitten bailliu gecompos(eer)t heeft, bij tusschen spreken van Jan Brouwer ende Jan de Conynck om de som(m)e van XXIIII tot XL (groote) tpont op conditie dat dair of gaen soude te weten voir des baillius dienn(aer)s XX sc. en(de) int gelach an wijn v(er)droncken als men die dadynge maicte XX sc. blijft zuver voir mijnen genadigen heere XXII Van Wouter van de Polle die binne(n) den tijde dezer rekenin(ge) in gebander vierschare voir scout en(de) gerechte van der Hage, vele ende divertsche onredelicke woirden gesproken hadde voir welke misdaet die voirn(oemde) scout en(de) gerechte na uutwizen der kue(re) hem geboden hebben inte leggen, over welke gebot als overhorich de voir- s(creven) Wouter uutgegaen is sonder oirlof, zoe dat hij tot twee werften dair of bekuert is geweest telker reyze in XVII dragen(de) tsamen XXXIIII dair of mijne genad(ige) heere coemt die tweedeel ende scout ende gerechte van de(n) Hage dat derdend(eel) als boven dragen(de) mijns genad(igen) heeren deel XXII XIII sc. IIII d. dair om hier de voirs(creven) XXII XIII sc. IIII d. Van Joncfv(rouw) Lijsbet in de Kaidsbain van dat zij een vrouk(en) geheetendiefte angetegen heeft twelke zij niet bewariden en conde dair of heeft zij mitt(en) voirs(creven) bailliu gecomposeert tot mijns genad(igen) hee(re)n behoef om XII van XL g(rooten) tpont d(aer)om h(ier) XII (In margine:) v(er)clae(r) den name. Van Ph(ilips) Scey Bengairt z(oen) die bij den bailliu te rechte gestelt is geweest voir die manne(n) van der vierschare omdat hij de Jonc- fv(rouw) van Noirtich diefte an betegen hadde, en(de) alzoe hij dat niet bewairiden en conde zoe wert hij bij vonnesse de voirs(creven) manne(n) gewijst in de boete van X dairom hier de voirs(creven) X =g. Van Jan Ducker de voire die den voire van Leijden gequetst heeft mit eene(n) messe dair voir hij mitten bailliu gedadinct heeft om XXVIII sc. te betalen tot zekere dagen de voirs(creven) Jan Ducker is geruymt eer die dagen om(m)e gecom(m)en zijn zonder yet dair of betailt te hebben d(aer)om h(ier). Niet. In margine: v(er)clae(r) den name van den gequetsten. Sij de voers(creven) Jan Ducker v(er)volcht en(de) mijns hee(re)n recht v(er)wairt in tijt en(de) in wijlen. Van meester Pieter die zweertvager van dat hij een mes drouch boven mijns He(r)en v(er)boden, dair of ontf(aen) bij dadynge IIII JJ. Van Jans Jans z(oen) voire van Leijden van dat hij een panser drouch boven tverbot der op ged(aen) en(de) ghync der mede an sijn lijf ter straten, derof ontfangen bij dadinghe XXIIII S.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 74