EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGUE. 67 Van Zoete Pieter Gerits omdat zij als bestiester een jonge maechde besloten heeft gelijc een gevangen in huer acht(er)huus, dair of ontf(aen) bij dadynge II =g. Van Jan van den Clingen kinderen van een hoffairt gehouden over den dootslach van hu(er)en broeder geschiet in den Hage binne(n) den tijde dezer rekenin(ge) dair of ontfangen bij dadinge VI =g. (Inmargine:) dese dadinge is geschiet om and(erer) misdaets wille. Van den Wairdeijns der voirs(creven) drapperie van div(er)sche cleyne boeten bij der voirs(creven) kuere verbuert bij div(er)schedrapeniers en(de) die zij gegadert en(de) den voirn(oemden) bailliu binne(n) den tijde dezer rekenin(ge) angeb(racht) hebben zonder hun te hebben ver- clairt die namen van d(e) p(er)sonen die dair inne bruekich zijn geweest om die te hebben gestelt in rekenin(ge) elc upt zijne, gelijc dat behoirt, de som(m)e van VIII dg voir mijne(n) genad(igen) Hee(re) alleene dair om hier de voirs(creven) VIII =g. (In margined(ie) c(er)tific(atie) van den waerdeyns. Van den printers der voirs(chreven) draperien die van d(e) boeten bij diversche persone(n) verbuert binne(n) den tijde dezer rek(eninge) navolgen(de) der kueren dair op gemaict bij scout ende scepenen van den Hage ter rekenin(ge) gebracht hebben ontfaen wezende tot mijns genad(igen) Heeren proffijte en(de) zijn deel, zonder te hebben verclairt die namen van d(e) brueckigen drapeniers, als boven de som(m)e van vier pont tot XL g(rooten) tpont d(air) om hier IIII =g. (In margine:) d(ie) c(er)tific(atie) van den printers. Van Jan Bijsterbach voire van dat hij Muyken angeseit heeft dat hij dat huysteiken of ged(aen) heeft van een laken dat de vo(er)s(creven) Jan Bijsterbach gebreyeert hadde, voir welke sake hij tegens den bailliu gecompos(eert) heeft tot mijns genad(igen) hee(re)n behoef om IIII =g van XL g(rooten) t(pont d(air)om h(ier) de voirs(creven) III =g. Alzoe de voirs(creven) bailliu binne(n) den tijde dezen rekenin(ge) vernome(n) heeft gehadt dat eene(n) vreemden man te Delf mit zijn wijf lach gevangen ond(er) scout aldair die welke uut Vlaenderen oft uut Brabant ontvoert mit him gebracht hadde hier in Hollant eene(n) pack lakene(n) zoe Ingels zoe ander laken van d(e) welke den voir- n(oemden) gevangen niet lange eer hij geanvaert wart drie witten in den Hage bij zijne(n) wijve hadde doen brenge(n) ten huyze van dit ter kennisse gecomen vand(en) voirn(oemden) bailliu zoe heeft hij deze voirs(creven) drie Ingelsche witten angetast en(de) in zijne(n) handen genome(n), als tegens mijne(n) genad(igen) hee(ren) verbuert; en(de) hoewel de zelve bailliu om der voirs(creven) sake wille, vele costen, reyzen, en(de) moyenissen gehadt heeft om te verneme(n) die warach- ticheyt der materie en(de) mijns genad(igen) Heeren recht daer inne te bewaeren niettemin omme dieswillen, dat hij hiernae in uutgeven neemt die voirs(creven) costen in zulken schijne als hij die heeft uutgelegt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 75