EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGHE. 69 XXIV. 1479. Jan Oems de Oude van Wijngaerden (baljuw) en Lieven van Cats. (Ontvangsten). Van ontrent hondert p(er)soenen knechten en(de) wercluyden van den ambochte van der volrie in den Hage die welke in der maend van Septemb(er) A° XIIIIC LXXV1II binnen den tijde des(er) rekenin(ge) overmits dat zij onderlinge tusschen malcande(re)n bevonden int stuck van hu(nn)en airbeyt dat die drappeniers van Haghe hemluyden niet en betaelden voir hoe(re)n airbeyt van den wollen lakenen te vollen sulck loon als men hun dair of schuldich was navolgende den contract en(de) voirwoirden die zij hier voirtijt mit malcande(re)n dair opgemaict hadden ende niettegenstaende dat die zelve volders bij tijden de(s) hee(re)n van Lannoy hunl(uyden) verbonden ende verwillecuert hadden op hair lijf ende goet geenen uutganc meer te doen in geenre manie(re)n, alsoe zij uptie zelve tijt om die voirs(creven) gebreken willen uten Hage geruymt wa(r)en ende heur ambocht geabandonneert, Soe ist nochtans gebuert dat zij weder op een nyeu in der voirs(creven) maint van Septemb(er) Anno voirs(creven) om gelijcke gebreken die zij an den voirs(creven) drappeniers hadden wederom(m)e noch eens uutganck gemaict en(de) den Hage geruymt hebben ende hoewel navolgen(de) die voirs(creven) wilkore en(de) verbande die zelve uutgelopen volders dair an verbuert hadden hair lijf en(de) goed, niettemin ov(er)mits die gebreken die de gemeyne drapperie van den Haghe bevonden in hue(re) neeiinge wesende der voirs(reven) draperie ende dat die mits der absen(tie) van den zelven volders geschepen was geheel ende al te verderven ende te nyeten te gaen, soe wort bij tusschenspreken en(de) ter bede van de(n) zelven drapeniers bij consente van den hove van Holland ende den bailliu van den Haghe ov(er)dragen ende geconsenteert dat die voirs(creven) volders weder inn(e)(ko)men zouden ende hue(re) Den voirn(oemden) bailliu die oick binne(n) den tijde dezer rekenin(ge) gereyst is geweest uten Hage te Scheven(inge) mit eenen wagen vol gesellen gewapent alst behoirt om aldair te soucken en(de) te vangen eene(n) genoemt Dirck Cluyp de scoemaker, dootslager, in d(en) ontfanck hier voeren genoemt om des dootslachs wille bij him ged(aen) an d(en) p(er)soon van Clays Decker scout tot Schevenynge voeren in d(en)selven ontfanck vercl(air)t, mer ov(er)mits dat den voirn(oemden) bailliu him aldair niet en vant mer was geruymt en(de) voirvluchtich, zoe heeft hij dair om(m)e gehad te coste an wagen huy(r)e en(de) montcoste voir him en(de) zijne gesellen ts(amen) XX S. van XL g(rooten) tpont d(air)om hier XX S. (In margine:) dit is geschiet bin(n)en den bedrive van zijn officie ende is dit sculd(ich) te geschien op zijne(n) Ven pen(n)inck tot wedden d(air)om h(ier) duerslagen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 77