1 neerynge en(de) ambocht in den Haghe doen op geleyde van den Hove en(de) van den zelven bailliu gedu(r)ende tot desselfs hoofs en(de) baillius wederseggen up welke geleyde die voirs(creven) volders noch dagelicx in den Haghe zijn gebleven gaen(de) zonder dat yet meer mit rechte up hun dair om gevoirdert is niettegenstaen(de) dat die saike bij den bailliu te hove angebrocht is onder den procur(eur) gen(er)ael mijns genad(igen) Hee(re)n ende dat die zelve volders dair of geerne bij den zelven hove en(den) bailliu voirs(creven) compose(ere)n en(de) ov(ereen)co(m)men zouden om daer of te worden geabsolveert, ende dair om hier Niet. Van Dirck Willemsz. scout van den Hage die welke in den maend van Novembr(is) A° LXXV1II in eene beroerte ende vechtelick wesende tusschen des hee(r)en van d(e)n Vere op die tijt stedehouders gesellen ende dieners ende die gesellen van Lievin van Cats bailliu van den Haghe, liep in die Hage kercke ende slouch die clocke om een beroerte en(de) vergaderinge of com(m)ocie onder die gemeente te maken, voir welke zaike ende na informatie dair up gedaen bij mijnen hee(ren) van Chymay ende andere com(m)issarissen bij mijnen genad(igen) Hee(ren) in Holland gesonden waren om recht en(de) justitie te doen up zulke en gelijcke excessen die dagelicx aldair gebuerden, de voirs(creven) Dirck bij den procur(eur) gen(er)ael mijns genad(igen) heeren voir recht betogen ende dair nae bij mijns genad(igen) heeren grooten raide mit meer ande(r)en baillinc slands geleyt wort ende bij hue(ren) sententie gepronunciert en(de) verclairt alle hue(ren) goeden tegens mijnen ge nadiger! hee(ren) verbuert te hebben ende alsoe overmits die voirscreven senten(tiën) alle des voirs(creven) Dircs goeden tot mijns genad(igen) hee(re)n tafel geleyt ende die rentmeester hier in Holland elc in zijn quarti(er) bevolen is mijns genad(igen) Hee(re)n meeste proffijt dair in te doen, int twelke die voirs(creven) bailliu soe die zaike bij den hove berecht wort na uutwijsen zijnre com(m)issie dair of schuldich is te hebben den Xen pe(n)ninck, soe vermaent hij, protesteert hier en(de) stelt die zaike in memorie om dair of zijn recht en(de) verhael te hebben van den zelven zijnen Xen pe(n)ninck des voirscreven Dirck Willems zons goeden in tijden en(de) in wijlen, ende dairom h(ier) Niet. (In margineSij voirdacht te doen vferjandworden tot mijns genad(igen) Hee(re)n proffijte bij den rentm(eeste)rs diet behoe(re)n sal van alsulke goeden als elc in sijn q(uar)t(ier) sal hebben bevonden den voirn(oemden) Dirck Willemsz(oen) tot behoe(f) ende ten tijde als hij dit mesbr(ueck) p(er)petierde. Sij oick'al voirs(creven) Dirck Willemsz. v(er)volcht mijns Heeren recht d(aer)inne bewairt en(de) dair oft verandwoirt in tijde en(de) in wijlen gestelt in de navolgen(de) rek(eninge)) (Uitgaven). Den voirn(oemden) bailliu ende hij den voirs(creven) schairpen rechter 70 EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGHE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 78