Wijngairden (baljuw). Wijngaerden (baljuw). betaelt heeft voir zijn dachgelden van dat hij van Hairlem in den Hage gecom(m)en was in der maend van April A° LXXIX binnen den tijde des(er) rekenijnge om justicy te doen over den voirn(oemden) Ailbrecht Clais zoen v(er)claert in den ontfanc hier bov(e)n, den welken die voir- s(creven) bailliu wel gemeynt hadde te doen rechten mitten zweerde gemerct die c(er)tifficaty van-zijnen feyten en(de) dat hij baillincslands was, van welken niettegenstaende die man(n)en hem vrij wijsden als in den zelven ontfange breeder verclaert is, dairom die voirn(oemde) rechter uut was twee dagen tot VII S. sdaichs f(acit) XIIII S. (In margineBij affirmacie van de(n) bailliu en(de) bij der c(er)tiff(icatie) des voirs(creven) Jan Huge h(ier) voe(re)n overgeleidt). XXV 1481. Jan Oems van (Ontvangsten). Van ontrent hond(er)t p(e)rsoene(n) knechte(n) van den a(m)bochte van de volrie in den Hage die in den jaere LXXVIII bij manyere van monopoel een uutganck maecten dairom zij na uutwijzen seke(re) appoin- teme(n)te ende verbanden mit hun gemaict bij tijden des hee(re)n van Lannoy verboert hebben hair lijf en(de) goet end(e) alsoe de voir- s(creven) volres wed(er) in den Hage gecom(m)en sijn gae(n)de op hue(r)luyden geley die sij hebben van den hove va(n) Holl(a)nt en(de) welcke saicke hange(nlde is voe(r) den selven hove tusschen mijns genad(igen) hee(re)n p(ro)cur(eur) g(e)n(er)a(e)l heysscher an deen zijde en(de) die selve volres verwee(r)d(er)s an dand(er) dair of geen t(er)- mynacie noch disicie of gesciet en is dair om hier. Niet. XXIV 1480. Jan Oems van (Ontvangsten). Van o(m)trent L p(e)rsone(n) van de knechte(n) van de(n) ambocht van d(e) volrye in den Hage die int jair LXXVIII bij manyre va(n) monopoel een uutganck maecten dair an dat zijnnaeruutwijsinge zeecke(re) appointemente ende verbande mit hunluyden gemaict bij tijde des hee(re)n van Lannoys v(er)boert hebben hairluyd(en) lijf ende goeden ende alsoe die voirs(creven') volres weder in den Hage gecome(n) zijn dair zij noch gaen op hairluyd(en) geley dat zij hebbe(n) van den Hove van Holl(a)nt ende de welcke saicke hangende is in den selven hove tusschen den procureur g(e)n(era)al mijns genad(igen) hee(re)n ende die voir- s(creven) volres ongedecideert ende ongecorrigiert, dairom hier Niet. (In margine: Zij h(ier) of gesproken mit mijnen hee(ren) de stedehouder achtervolgen(de) tinhouden van de arreste gestelt op gelijke p(ar)tie in des voirs(creven) ballius eerste voirgain(de) Rek(eninge) fo VI en(de) gestelt in de navolgen(de) Rek(eninge)). EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGUE. 71

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 79