EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGHE. 73 Ooms van Wijngaerden (baljuw). s(creven) bayliu genoech va(n) enige van de(n) raa(nne)n van de(n) vierschair geadverteert, dat sij de(n) voirs(creven) va(n) Axpoel quyt gewijst soude(n) hebbe(n), soe dat die voirs(creven) bayliu die dach va(n) rechte bij consent va(n) pertijen uytstelde XIIII dage(n) binne(n) welcke(n) XIIII dage n) die voirs(creven) bailiu gecome(n) is op die rekencam(er) alhie(r) en(de) heeflt die heere(n) van de(r) rekeni(n)ge va(n) dese saeck geadverteert hem luyden genoech averterende, dat hij mit recht va(n) den voirs(creven) van Axpoel nyet gehadt en soude hebbe(n) mer dat hem docht dat hij wel wat crijgen soude bij co(m)- positie, soe dat bij guetduncke(n) en(de) consent van eenige van den hee(re)n van den Raide van Hollant en(de) die voirscreve heere(n) van d(e) rekeni(ng)e den voirs(creven) va(n) Axpoel geco(m)pozeert was, dat hij voir die voirs(creven) misdaet doen soude eerlijcke en(de) profijtelijcke beteringe tewete(n) voe(r) eerlijck beteringe, dat hij beevairt gaen soude tot Onser Liever Vrouwe tsGravenzande en(de) tot dat heylich bloet tot Bergen en(de) profitelijck mit een pondt groot vlaems tot profijt va(n) mijne(n) genad(igen) hee(ren) alleen sonder dat dese bayliu dair enich paert off deel an hebbe soude; al dit blijckende bij acte dair of gemaict in de came(re)n van d(e) rek(eninge) in den Hage geteykent bij Luycas van Teylingen auditeur ald(aer) dair of men hier copie autentijck ov(er)- levert, uut machte van dien dairom hier die voirs(chreven) VI (In margine: Het blijct dat de voirs(creven) Axpoel dese bedevairt gedaen heeft bij b(rieve) van c(er)tiffic(atie) van den pastoor van sGrave- sande onder sijne(n) segel h(ier) overgegeven. Die bedevairt te Bergen heeft Axpoel ged(aen) blijckende bij c(er)tiffic(atie) van den pastoer ald(aer) onder sijne(n) segel hier overgeg(even). Bij de voirscreven copie van de acte als in den text hier overgegeven. XXVII 1485. Jan (Ontvangsten). Van Jan van Wassenair hee(re)n Philips zoon die verselscipt mit een zijn knecht, genoemt den abt, binnen den tijde deser rekenynge een vroukin genoemt. gevioleert heeft. Ter cause van welcker misdaet de voors(creven) Jan van Wassen(air) voir den hove van Hollandt ge- causeert wesende, zoe verre geprocedqert is geweest dat overmits zijn absen(tie) zeke(re) deffaulten tegens him gegaen wa(r)en ende nadien soe hebben zij beyde van der voors(creven) misdaet van mijnen ge nadige^) Hee(ren) vercregen remissie en(de) v(e)rghiffenisse criminele ende corporeele inhouden(de) civile beterijnge welcke remissie bij den voors(creven) hove geinterimeert ende de voors(creven) civile beterijnge getauxeert is geweest de som(m)e van XXXVI T van XL gr. tpont. Te weten voors(creven) Jan van Wassenair alleene XXX ende zijn voors(creven) knecht VI Ende welcke voors(creven som(m)e ontfangen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 81