EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGUE. 75 A rekenijn(ge) verclaringe te maken van allen den boeten ende brueken soe wel civil als crymineel in den bailliuscippe gevallen sijnde binnen tijde deser rekenyn(ge) zoe en werd dat hier niet gedaen gem(er)ct dat hij voor de selve boeten ende brueken bedragende tot XXV g toe ende daeronder sijnen pacht goet doet ter som(m)e toe van IIII van XL gro(oten) vlaems tpont, want hij niet daer inne gehouden en es naer uutwijsen sijnre brieven van com(m)issien, die dat niet en be grijpt enige rekenijn(ge) van d(e) selven brueken te doene, dan alleen- lich van de exempten en(de) innormen saken geres(er)veert aen mijnen genad(igen) Hee(re), waer om(me) hij hier daeroff verantwort ende maect ontfanck van sijnen pachte int ar(tic)le hier naer volgende. (Ontvangsten). Van eenen genoemt Dirck Deijn Willemsz. buerman in den Hage de welcke hem in den Jae(re) XVC ontgaen heeft te doen zeker om- behoorlicke ende onduechdelicke zegelinge aen Haechsche lakene(n) daer om(m)e hij hem buyten der jurisdictie van den Hage ende Haech- ambocht een wijl tijts absente(ere)nde was, mits welcken alle sijne goeden tegens mijnen genad(ig)en hee(ren) geconfisquiert en(de) verbuert war(e)n, soe dat daerom(m)e Claes Deijn des voors(creven) Dierx broeder in den name ende van wegen des selfs Dircx huysvr(ouwe) aen den bailliu ende den luyden van de rekenyn(ge) in den Hage versocht heeft om te coopen alle trecht dat mijn voirs(creven).genadigen hee(re) hadde in des voirs(creven) Dircx ende sijnre huysvrouwen gemeene goeden tegens sijnre genad(en) geconfisquiert. Ende nadat de selve van der rekenyn(ge) gebleken was bij de informacie ende inven taris) van den selven goeden insculden ende uutsculden ov(er)geleyt; dat de sculden, die de voirs(creven) Dirck sculdich was wel LX grot(en) vlaems meer bedroegen dan alle de voirs(creven) gereede goeden weerdich war(e)n, daervoe(re)n de credite(u)rs de selve goeden hadden mogen mit rechte inne winnen, daer bij mijn genad(ige) Heer(e) niet gehadt en soude hebben. Soe es bij den selven van der rekeny(nge) conside(reere)nde tguent dat voirs(chreven) is ende bij advyse van den voir(noemden) balliu mitten voirn(oemden) Claes Deijn van wegen ende tot behoef van des voirs(creven) sijns broeders huysvrouwe ov(er)come ende geappointiert als dat zij tvoirs(creven) recht van mijnen voir- n(oemden) genad(ig)en Hee(re) den coninck in coope hebben soude om hue(re)n vrijen eygen wille daer mede te doene, mits betalende in handen van den voirn(oemden) baill(iu) ter stont totter K.M. behoef in gereeden gelde de som(m)e van XXV van XL gro(ten) vlaems tpont. Dit blijkende bij den voirs(creven) appointemente daer off gemaect in des(er) came(re) genoteert staen(de) int bouck van den memorien fos XLVII ende XLVII1. Rustende in der voir(noemde) came(re) welcke XXV =g midten voirs(creven) ontfangen sijn geweest bij handen Piet(er)s van Teijlingen audite(u)r ende houdende de rekenyn(ge) van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 83