EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BA1LLUWS VAN DIE HAGHE. 77 XXX 15051506. Goidtschalk Oem van Wijngaerden (baljuw). Rekenynge Goidtschalks Oem van Wijngaerden in den name ende van wege der Scepenen ende gemeenen Buye(re)n ende inwoenende van den Hage en(de) Haechambocht mit allen zijnen toebehoeren ende gevolge, van welcken bailliuscippen de voirs(creven) van den Hage mit mijnen heer van Chievres, hooft ende gouverneur ende heer Jeronim(us) Lauwerijn treserier g(e)n(er)ael van mijns genadichs hee(re)n des Conincx van Castillen etc. domeijnen en(de) finan(cien) overcom(m)en zijn in zulcker voegen alsdat zij tselve bailliuscip in hueren handen hebben ende houden zullen, mits dair voeren jaerlicx uytreyken(de) en(de) betalen(de) tot des voirs(creven) Conincx behoeff, de som(m)e van vier hondert ponden van XL groot(en) vlaems tpont. Bij vorme van pachte kake ende een bernende ijser steken duer sijn tonge, dat de bailliu alzoe heeft laten doen ende was eenen sekeren tijt van jae(re)n geba(n)nen uuten Hage ende Haechamb(och)te ende en heeft oick van de(n) voir- s(creven) Ha(e)ncken goet noch have gehadt; daer om(m)e hier Niet. Van eenen genoemt Jan Gerijtsz(oen) op Schevenyngen heeft in den jae(re) XVC 111° voor sijn duere zien gaen wijlen Geryt van Loo duer- waerder van d(en) Hove van Holl(ant). Ende alsoe hij seker oude rankue(ne)n tegens hem hadde van hue(re)n jongen dagen, dat de voir- s(creven) Gerijt den selven Jan een paternooster genomen zoude hebben, zoe es Jan Gerijtsz(oen) op gestaen van voir zijn duere ende heeft zijn mes gehaelt in sijn huys ende es den voirs(creven) Gerijt gevolcht ende bijeencomen(de) soe heeft de voirs(creven) Jan de voirn(oemden) Gerijt bevochten, geslagen en(de) gequest, zoe dat hij t(er)stont dair na staerff. Ende soe hij een aerm geselle was is hij van Schevenyngen geruymt ende heeft hem geabsenteert en(de) geen goet mer meer scul- den dan goets acht(er)gelaten, dan hij hadde dair van als de bailliu verstaet nu onlancx mitten vrunden gesoent ende mach dair om volstaen naer trecht van den lande mits betalende X ft’ voor die lantwyniinge en(de) X ft' voor de boete die com(m)en aen den bailliu na inhoudt sijnre c(om)missie alsoe dit een simpel dootslach es, daer om(m)e hier Niet. (In margine: de c(er)tiffic(atie) op tinhouden van den artikelen). Van eenen genoemt Adriaen die mit cruyden ende gebranden wijn opt strate plaech te stane, heeft uut eenen dullen hoofde willen castijen of slaen een zoontken of kint, dat hij hadde, oudt omtrent zeven of acht jae(re)n twelcke hij int slaen en(de) stooten alsoe getracteert heeft, dattet t(er)stont van leven(de) lijve ter dood quam ende hadde dat kint noch enige vervuylde wonden alsmen seyde, om welck(e) dootslach de selve Adr(iaen) oick geruympt ende in d(e) nacht wech geloope(n) es geen goet boven sijn sculd(en) acht(er)gelaten mer ymmer meer sculd(en) dan goets, hier Niet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 85