78 EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGHE. ,1 lasten en(de) noet- van der Hage om die l '7; om dair mede sijne genaden groite en(de) zware saken te helpen vervallen, dair om(m)e de selve lossinge ende afcoep van den 1IC der selver ponden uytgereyct ende betaelt in gereede pe(n)ningen de somme van IIId 1IC van XL groot(en) vlaems tpont eens ende die gelevert in handen van den ontfang(er) g(e)n(er)ael van allen mijns genad(igen) heeren finan(cien) Symon Longin, die hen daer af sijne brieven van ontfange gelevert heeft die daer af gehouden wert rekenyn(ge) en(de) reliqua te doene mitten anderen pennyn(ge) van sijnen ontfange, ende zijn de voirs(creven) van der Hage oick gehouden te remboursseeren ende vernoegen Floris Oem van Wijngerden van alsulcken recesse als hij opte voirs(creven) bailliu- scip staende heeft naer uytwijsen der brieve van versekertheyt die zij dair aff van mijnen genadegen Heer hebben. (Inliggend charter). Wij Jacob Adriaensz ende Koen Jacopsz kennen ende lyden ontfangeu te hebben als tresoriers van der Hage bij handen van Goetschalk Oem van Wijngaerden bailliu van der Hage die so(m)me van twee hondert ponden van veertich groot vlaems pont, ende dat over die betalinge van gelijcke so(m)me die hij schuldich was over dat eerste jaer jaer- pachts van d(e) voirscreven bailliuscap den gemeen buy(r)en ende inwoenenden van der Hage verschenen tot Bamisse lestleden op mijns genadichs Hee(re)n bailiuscip en(de) dat van al navolgen(de) mijns ge- nadichs Hee(re)n brieven die wij daer of hebben van welcke somme van IIC Jf voirs(creven) en(de) ter cause als boven wij ons houden oververnuecht ende wel betaelt te wezen. Scheldende dair of quyt ons(en) genadigen Heere zijnen voirn(oemden) bailliu en(de) allen anderen dient behoert, des toirconden hebben wij onse hanteykenen hier onder gestelt opten XXIIe daech van Maerte int jaer ons he(re)n duysent vijfhondert ende seven. (w.g.) Kuen Jacopsz., Jacop Adriaensz. Ende is te weten dat de voirs(creven) van der Hage ende de bailliu Goidschalck van Wijngaerden comp(are)erende in der Camer van der Rekenyn(ge) hemluyden beclagende waeren van den condicien gestelt opten eedt bij den voirn(oemden) Goidschalck in der zelver camer gedaen. Seggende de voirs(creven) van d(er) Hage hoe dat hemluyden tvoirs(creven) officie in handen gestelt was op zeker condicien verclaert in de brieven gevoert in der intitulacie hiervoeren ende oick in zeker ander brieven hemluyden gegeven van d(er) voirs(creven) coepe van den twee hondert pont tsjaers bij hemluyden gecocht opt voirs(creven) bailliuscip ter lossinge den pe(n)ninck mit zesthien die oick geregistreert sijn int voirs(creven) ruyge register folio XVIII ende zonder dat de coninck eenige boeten aen sijnre genaden gereserveert hadde, welcke brieven int lange gevisiteert sijnde men dair bij geen verclaeringe en bevant van eenige exempte saken geres(er)veert tot proffijte van den voirn(oemden Coninck. Soe es na co(m)munikacie dairop gehadt mitten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 86