I EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGHE. 79 van Hollant berecht oft van datter zuver of soude zelven baillui ende die van der Haghe niet tegenstaende tinhoudt van hueren brieven, ov(er)comen ende geappointtiert bij huerluyden consente als dat zij tselve bailliuscip houden zullen naer inhouden van hue(re)n brieven mits jaerlicx rekenyn(ge) doende ende te hem waerts behou dende al sulcke criminele ende civile saken als Floris ende Dirck van Wijngaerden des voirs(creven) Goidschalx voirsaten in dit officie dat gehouden, bedient ende dair afif gereekent hebben gehadt geduerende tot dat deselve lossinge gedaen sal zijn etc. Dats te weten dat de voirs(creven) bailliu aen hem hebben en(de) houden sal op sijn officie alle civile boeten bruek(en) ende vervallen mitgaders simpel doodslagen, simpel diefte ende oick alle verbuerde peynen bedragende XXV ende dair onder die int selve bailliuscip vallen ende verschijnen sullen zonder eenige rekenyn(ge) daeraft' te doen uytgeseyt van doodslagen, mit upgesetter lage, van vreedebrake, van vrouwecracht, ontschakinge, moert, moertbrant, zeeroef, straetroefif, conspiracie, despiracie, wapenynge tegens den heer ende zijnre hoecheyt, valsche zegelinge, valsche ge- tuygen ende alle ander groite ende innorme saken, mitgaders alle con- fiscaciën van goeden die gedragen mogen boven de XXV ten prijse voirs(creven) uytgeseyt simpel doodslagen ende simpel drifte al voeren van den doedslagen mit opgesetten lage, afgetogen van den voirs(creven) bailliuscippe sijn gewoenlick recht van lantwinninge van boeten, ende daertoe de voors(creven) XXV vuyter confiscacie spruytende van den excempten ende innormen saken voirs(creven) van welcke besonder de brueken en de confiscacien en(de) desgelicx van den verbuerden peijnen boven de voirscreven XXV de voirs(creven) bailliu gehouden is goede rekenyn(ge) ende bewijs te doen in der camere van den rekenyn(ge) in der Hage tot allen tijden als hij des van mijns genadichs heeren wegen vermaent wordt mits daeraff hebbende te wedden van tguent dat hij van den brueken die hij mitten mannen van den lande oft scepenen van der Hage berechten zoude den Ven pe(n)ninck. Ende van des hij mit dien niet berechthen mach ende bij sijnen aenbreyngen bij den stedehouder ende rade oft procu(reur) gecomposeert wert den thienden pe(n)nynck comen baten costen. Ende alyst zoe, dat tverstant ende teneur van des voirschreven Goid- schalcx brieve van co(m)missien inhouden ende begrijpen dat een rent meester van Noerthollant in der tijd wesende ontfanck ende uytgeven, ma(ken) soude in zijn rekenyn(ge) van den rentmeesterscip van Noert- holland van twee hondert ponden van XL groot(en) vlaems tpont in pe(n)nyngen betaelt by die van der Hage uyten pachte des selfs bailliuscips ter cause van hue(re)n coope achtervolgende de voirs(creven) brieven geroert in de intitulacie hier voe(re)n, soe en wert nochtan dat alzoe niet gedaen. Gemerct dat de voirs(creven) bailliu int naeste navolgende article vol ontfanck maict van sijnen pachte nemende weder in vuyt-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 87