r 8o EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGUE. geven hier na de voirs(creven) IF =g bij quitancie van den voirs(creven) van den Haghe hier na overgelevert int capittel beginnende: Ander uytgeven van erfrenten etc. ten lossinge den pennynck XVI. (Uitgaven), Den gemeenen buyeren ende inwoenende van der Hage die in der maent van Septemb(er) a(n)no XVC ende vijve tot versoucke en(de) begeerte van mijnen genadigd(ig)en heer den Coninck van Castillen ende eertshertoge van Oestenrijcke etc. den welcke hij tot laste van sijnre graeflicheyt van Hollant vercoft heeft de so(m)me van twee hon- dert pont XL groot(en) vlaems tpont tsiaers ter lossinge den pe(n)ninck XVI ende de pe(n)ningen daerof gecomen bedragende drie duysent twee hondert pont ten prijse voirs(creven) gelevert in handen van den ontfanger g(e)n(er)ael van des voirs(creven) conincx finan(cien), Symon Longin, die den voirs(creven) van der Hage daer aff gelevert heeft behoerlick acquyt ende sijn brieven van ontfangen. Soe dat dair o(m)me de voirs(creven) Coninck bij zijnre genaden opene bezegelde brieven geveriffiert alst behoert, gegeven in sijnre stede van Andwerpen den lesten dach van Septembrys a(n)no XVC ende V voirs(creven), die mitter descherge geregisteert staet int nyeuwe register gedect mitter bonte convertoire beginnende p(ri)mo Januarii a(n)no XVC ende ende viere secundum cursum curiae Hollandiae, foliis XVIII en(de) XIX gehouden in der rekencamer, dair bij sijnre genaden den voirs(creven) van der Hage versekert beweesen ende in hae(ren) handen gestelt heeft de voirn(oemde) twee hondert pont tsiaers om die jaerlicx tontfangen uyten pachten van d(e) bailliuscippen van der Hage etc., behoudelik(e) dat mijn voirs(creven) genad(ig)e heer oft zijnen erven ende naco(m)me- linge graven ende gravi(n)nen van Hollant Zeelant en(de) Vriesl(an)t de voirs(creven) IF ts(jae)rs sullen moegen lossen tot eeuwigen dagen ende dat tot allen tijden alst sijnre genaden oft zijnen erve(n) ende naco(m)melingen gelieven sol mits hemluyden wederkeeren(de) en(de) remboursseeren(de voirs(creven) som(m)e van III"1 II ende want alsulcke anderr som(m)e als zij Florys Oem van Wijngaerden naer vuytwijsen den extraicte daer af gemaict in der rekencam(er) in der Hage betaelt sullen hebben in sulcken munte ende tot sulken prijse als doe ten tijde binnen mijns voirs(creven) genadichs Heeren landen loip hadde Te weten den Ph(ilip)s guld(en) tot LXXIIII int marck van troyen sulck alsmen die sloech in sijnre genad(en) munte. Te weten den Ph(ilip)s gulden tot XXV scell(ingen) tstuck oft jn anderen ge- valueerden gelde Ende de voirs(creven) van den Haghe geremboursseert ende vernuecht zijnde zoo van den voirs(creven) som(m)e van III'” IF ende van tguent des hen sal mogen sculdich wesen ter cause van d(e) recessen van d(e) voirs(creven) Floris van Wijngaerde., Soe sal tvoir- s(creven) bailliuscip als dan wederom(m)e comen in mijns genad(ich)s Heeren handen en(de) sullen gehouden wesen huer hant daeraf te doen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 88