der Hage, bij der Hage de XXXI. 15061508. Goidtscalc (Oem) van Wijngerden (baljuw). (charter). Namens schepenen van ’s Gravenhage Ic Jacob Adriaensz. kenne en(de) lye ontfangen te hebben als tresor(ier) van handen van Goidschalck van Wijngaerden bailliu van som(m)e van vierhondert ponden van XL groot(en) vl(aem)s tpont ende dat over de betalinge van tweehondert ponden die hij jaerlicx sculdich es ov(er) sijnen pacht van den selven bailliuscippe den ghemeenen buye(re)n ende inwonen(den) van der Hage verschenen van twee ge- heelen jae(re)n. Te weten Bamisse a(n)nis XVC zeven en(de) acht lest- leden, de welcke zij hebben op mijns genad(ig)en hee(re)n bailluiscip van d(er) Hage voirs(creven) navolgende mijns voirs(creven 1 genad(ig)en Hee(re)n brieven die zij daer af hebben. Van welcke somme van UIL mu(n)te voirscreven en(de) ter cause als boven, ic mij houde over wel v(er)nuecht ende betaelt te wesen. Scheldende dair aff quyte onsen genad(ig)en Hee(ren) sijnen voirn(oemden) bailliu en(de) allen ande(re)n dient behoort. Des toirconden hebbe ic Jacob Adriaensz. als t(re)sor(ier) voirn(oemd) mijnen naem ende hanteyken hier onder up gescreven den lillen dach in Decembre anno XVC ende achte. (w.g.) Jacob Adriaensz. ende sijnre genad(en) ofte zijnen nacom(m)eling(hen) weder over te geven ende te laten volgen, vrij, zuver ende ombelast om bij hem of sijnen erven ende nacom(m)elinge van dan voertaen tot eeuwegen dagen daer af te gebruycken ende te disponeren tot hue(re)n genaden belieften etc. Mit meer ander voerwaerden ende condicie verclaert in d(en) voirs(creven) coepbrief boven geroert. Daerom hier uyt machte van den voirs(creven) brieven den voirs(creven) buyeren ende inwoe- nende van den Hage bij desen bailliu betaelt, als blijct bij huer luyder quitancie hier overgelevert over dat eerste jaer renten zedert der voirs(creven) vercoepyngen verschenen te Bamisse anno XVC ende zess. De voirs(creven) somme van IIC (In margine: zij die cortinge en(de) remboursse(me)nt h(ier) onder gest(elt) op ten rugge van den principalen brief van v(er)sekertheit der wanvercopin(ge), ende voirdacht ten voire bet(aelt) die voirn(oemde) originale br(ieve) te werden ov(er)gebr(acht) om te cass(eere)n als gequeten. De voirs(creven) quit(ancie) etc. zeker hier ov(er)gelevert XVI Januari. XXXI. 1508—1509. Goidtscalc Oem van Wijngerden (baljuw). (Ontvangsten). Ende als van den kasuffelmaicker die in den Hage te wonen plach ende beruft was geplogen te hebben de sonde van zodomy ende daer voe(re)n hij geruymt is van zijne achtergelat(en) goeden en heeft dese voorn(oemde) bailliu gheen bewint noch admi(ni)stracie gehadt gemerct dattet buyten zijnen pacht gereserveert is aen mijnen genadighen Hee(ren) 6 EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGUE. 8l

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 89